เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101190 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43000260 นางสาวกนกนาถ สุนทรประเสริฐ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
2 43000261 นางสาวกนกวรรณ หิรัญรักษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
3 43000262 นางสาวกมลวรรณ ลิขิต- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
4 43000263 นางสาวกรุณา จิตตั้งตรง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
5 43000264 นางสาวกษมา กลมกล่อม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
6 43000265 นางสาวกัลยา โตใหญ่ดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
7 43000266 นางสาวกาญจนา จันทร์ขำ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
8 43000267 นางสาวกาญจนา สุขใจยิ่ง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
9 43000268 นางสาวกาญจนา อ่อนน้อม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
10 43000269 นางสาวไข่มุก วงศ์คช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
11 43000270 นางสาวจตุพร บุญเล่า- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
12 43000271 นายจตุรงค์ จำรัส- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
13 43000272 นางสาวจรีรัตน์ ยินดีจันทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
14 43000273 นางสาวจันทนี เกิดสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
15 43000274 นางสาวจันทร์เรือง อรุณมาศ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
16 43000275 นางสาวจารวี ประสิทธิ์นราพันธุ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
17 43000276 นางสาวจารุวรรณ ทองละมูล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
18 43000277 นางสาวจิราพร ศรีเพ็ชร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
19 43000278 นางสาวจิราภรณ์ บุญเถื่อน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
20 43000279 นางสาวจิราภรณ์ พรประสิทธิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
21 43000280 นางสาวจิตติมา เชิดชู- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
22 43000281 นางสาวจิตประภา จำรูญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
23 43000282 นางสาวจีรวรรณ กังรวมบุตร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
24 43000283 นางสาวจุฑาทิพย์ บำรุง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
25 43000284 นางสาวจุฑาพร สุขาจิตต์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
26 43000285 นางสาวจุลมณี ริมคีรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
27 43000286 นางสาวฉันทนา สงวนทรัพย์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
28 43000287 นางสาวชลิตา ล้วนหิรัญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
29 43000288 นางสาวชลีรัตน์ จุลเจริญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
30 43000289 นายเชิดศักดิ์ มะโนกิจ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
31 43000290 นางสาวณัฎฐดา ภักตรเจริญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
32 43000291 นางสาวณัฐกานต์ โกศการิกาอันดับ 2 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
33 43000292 นายณัฐวุฒิ นองเนือง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
34 43000293 นางสาวดารณี จิตต์สุทธิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
35 43000294 นางสาวต้องจิตร คล้ายสุบรรณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
36 43000295 นายทัศนัย สังข์ทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
37 43000296 นางสาวทัศนาพร หุลเวช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
38 43000297 นางสาวทัศนีย์ แย้มแสงทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
39 43000298 นางสาวทิตยา รัตนพิทักษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
40 43000299 นางสาวทิพวัลย์ จารมัย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
41 43000300 นายเทวา แสนเสนาะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
42 43000301 นางสาวนภาพร พานิชย์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
43 43000302 นางสาวนฤมล เรศสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
44 43000303 นางสาวนฤมล โอนนอก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
45 43000304 นางสาวนริศรา จันทร์ดวง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
46 43000305 นางสาวนันทกา หงษ์ทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
47 43000306 นางสาวนันทนา ซื่อตรง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
48 43000307 นางสาวนัยนา ชำนาญดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
49 43000308 นางสาวนิทรา ลาภเวที- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
50 43000309 นางสาวนุชนภา ตวงกระสินธุ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
51 43000310 นางสาวนงนุช โคคา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
52 43000311 นางสาวนงเยาว์ อบแสง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
53 43000312 นางสาวบุศณีย์ พวงพืช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
54 43000313 นางสาวปนัดดา ปกติ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
55 43000314 นางสาวปนิดา เจริญพานิช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
56 43000315 นางสาวปวีณา ช้อยเชิดสุขอันดับ 2 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
57 43000316 นางสาวประภาพร ใชญัน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
58 43000317 นางสาวปิยะนุช เขาชำห้านอันดับ 2 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
59 43000318 นางสาวปริศนา ทรัพย์สิริรัตน์อันดับ 2 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
60 43000319 นางสาวพัชนี ชมดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
61 43000320 นางสาวพัฒศดี อินต๊ะเม้า- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
62 43000321 นางสาวพันธุ์ทิพย์ เกษมสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
63 43000322 นางสาวพรรณภา ชายทวีป- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
64 43000323 นายพิบูลย์ นันทพงศ์ไพศาล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
65 43000324 นางสาวพิมลรัตน์ แจ่มจำรัส- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
66 43000325 นางสาวเพ็ญศรี มงคล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
67 43000326 นางสาวพอใจ ทนเสถียร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
68 43000327 นางสาวพรทิพย์ กลมเกลี้ยง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
69 43000328 นางสาวพรทิพย์ เพิ่มยินดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
70 43000329 นางสาวพรทิพย์ วงษ์ศรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
71 43000330 นางสาวพรพรรณ จริตงาม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
72 43000331 นางสาวจันทิมา ดวงแก้ว- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
73 43000332 นางสาวปริศนา สมพร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
74 43000333 นางสาวกัญญารัตน์ ประสงค์ดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
75 43000334 นางสาวดวงนภา บัลลังค์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
76 43000335 นางสาวพจนา บุญลอย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
77 43000336 นางสาวภนิษฎา นิศากรวุฒิพงศ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
78 43000337 นางสาวมนัสวี คณาวนิช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
79 43000338 นางสาวมาลี เจริญจิตต์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
80 43000339 นางสาวรวีวรรณ เชยสมบัติ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
81 43000340 นางสาวรัชฎาภรณ์ คามสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
82 43000341 นางสาวรัชนี แสงมาลา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
83 43000342 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
84 43000343 นางสาวรุ่งทิพย์ หมอยาดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
85 43000344 นางสาวรุจนี แพงสีสร้อย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
86 43000345 นางสาวลลิดา ผ่องแผ้ว- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
87 43000346 นางสาวลลิตา วรวิทยาทร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
88 43000347 นางสาวลักขณา วิสุทธิแพทย์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
89 43000348 นางสาวลักขณา สรรหาธรรม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
90 43000349 นางสาววราภรณ์ แจ้งจิตร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
91 43000350 นางสาววราภรณ์ แปลกตู้อันดับ 2 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
92 43000351 นางสาววัลวิภา สังข์ทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
93 43000352 นางสาววรรณา ฝึกความดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
94 43000353 นางสาววรรณวิภา คชาบาล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
95 43000354 นางสาววาทินี บุญพรมอ่อน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
96 43000355 นางสาววารุณี ศรีสมบูรณ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
97 43000356 นางสาววาสนา ปลดห่วง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
98 43000357 นางสาววิไรวรรณ แก้วสีหาวงษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
99 43000358 นางสาวศยามล ชาวเรือ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
100 43000359 นายศราวุธ อยู่เกษม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
101 43000360 นางสาวศศิธร ท่าพริก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
102 43000361 นายศักดิ์นรินทร์ อนุฤทธิ์รังสี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
103 43000362 นางสาวศิราณี ประภัสสรพิสิฐ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
104 43000363 นางสาวศิริวรรณ ฟูสกุล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
105 43000364 นางสาวโศภิดา วิธานธำรง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
106 43000365 นางสาวสรากร สุขสำราญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
107 43000366 นางสาวสว่างจิต ท่าพริก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
108 43000367 นางสาวสาริณี จำเนียร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
109 43000368 นางสาวสาวิตรี เพียศรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
110 43000369 นางสาวสายฝน ซิ้มสวัสดิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
111 43000370 นางสาวสุดา ไชยริปู- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
112 43000371 นางสาวสุดาทิพย์ เอี่ยมสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
113 43000372 นางสาวสุธาสินี ชาญพนาอันดับ 2 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
114 43000373 นางสาวสุธาทิพย์ เนินโพธิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
115 43000374 นางสาวสุนารี เทอดธีระกุล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
116 43000375 นางสาวสุพรรณี พรมภักดิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
117 43000376 นางสาวสุภาพ ลัทธิเวนัย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
118 43000377 นางสาวสุภาวดี พวงทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
119 43000378 นางสาวสุมาลี ไกรทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
120 43000379 นางสาวสุรีพร กิติมาลาอันดับ 2 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
121 43000380 นางสาวสุวดี คีรีศรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
122 43000381 นางสาวสุวภา มุสิกรัตน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
123 43000382 นางสาวสุวิมล อะโข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
124 43000383 นางสาวเสาวนิตย์ มีสวัสดิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
125 43000384 นางสาวสมใจ กลิ่นอยู่- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
126 43000385 นางสาวสมนึก อภิบาลศรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
127 43000386 นางสาวสมสมร ตุลารักษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
128 43000387 นางสาวสมหมาย แซ่ลี้- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
129 43000388 นางสาวสมฤดี ติ่งเกษม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
130 43000389 นางสาวอโนชา เอี้ยเจริญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
131 43000390 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เจริญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
132 43000391 นางสาวอักษร เกิดศิริ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
133 43000392 นางสาวอัญชัญ จงดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
134 43000393 นางสาวอัญชลี ทวีคูณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
135 43000394 นางสาวอัญชรีวรรณ สุดวิลัย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
136 43000395 นางสาวอัมพวัน ห่วนกิม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
137 43000396 นางสาวอรรถยา สร้อยทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
138 43000397 นางสาวอารีรัตน์ วิสาวรรณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
139 43000398 นางสาวเอมอร หอยสังข์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
140 43000399 นางสาวอรชร ตั้งทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
141 43000400 นางสาวอรทัย ครองศิลป์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
142 43000401 นางสาวอรวรรณ ศรีวงษ์จันทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
143 43000402 นางสาวอบเชย ม้าจีน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
144 43000403 นางสาวเรวดี พรมมา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
145 43000404 นางสาววรรณา ชาติมนตรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
146 43000405 นางสาวอมรรัตน์ นิ่มชนะสิทธิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
147 43000406 นางสาวมณีรัตน์ บำรุงสุนทร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
148 43000407 นางสาวสุชัญญา เพ็ชรใสดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
149 43000408 นายสุชาติ พรมบัง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
150 43000409 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ฤาษี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29