เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46003043 นางสาวขวัญชนก จุฑาวรรธนา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
2 46003050 นางสาวจตุพร ประทัง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
3 46003067 นางสาวจริยา สมทรัพย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
4 46003074 นางสาวจารุณี ประเมติยาโน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
5 46003081 นางสาวณัฐชยา วงศ์ผาบุตร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
6 46003098 นางสาวพิชญา กลั่นอ่ำ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
7 46003104 นางสาวนภาพร จิตรประเวศน์อันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
8 46003111 นางสาวนภาภรณ์ สุวิรัตน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
9 46003128 นางสาวนันทวรรณ แก้วบุบผา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
10 46003135 นางสาวน้ำฝน ถนอมแนบ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
11 46003142 นางสาวนุจรี อ่อนสีน้อย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
12 46003159 นางสาวบุษกร กำจายกิตติกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
13 46003166 นางสาวบุษราพร สัจจวิริยาศัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
14 46003173 นางสาวปนิตา เศรษฐสิโรตม์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
15 46003180 นางสาวปรัศนียา บัวคำ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
16 46003197 นางสาวปิ่นสุดา สินธุชัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
17 46003203 นางสาวผกามาศ เภาจี๋- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
18 46003210 นางสาวฐิติฤทธิณี เทพวาที- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
19 46003227 นางสาวพรรณทิพย์ เล็บครุฑ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
20 46003234 นางสาวพวงเพ็ชร ยอดพรม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
21 46003241 นางสาวพัชรวดี ศรีสุวรรณ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
22 46003258 นางสาวพัชรี รื่นเริง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
23 46003265 นางสาวพิมชนก ประชิตวัติอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
24 46003272 นางสาวเพ็ญแข ศรีอุทธา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
25 46003289 นางสาวอภัสสร โสรักนิษฐ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
26 46003296 นางสาวยุวดี กุลนิตย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
27 46003302 นางสาวรจณา นกอินทร์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
28 46003319 นางสาวรัญจวน แก้วภูมิแห่- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
29 46003326 นางสาวรัดดา ศิริมุณีอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
30 46003333 นางสาวรัตติกาล กันประชุม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
31 46003340 นางสาววริณีย์ ภารวงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
32 46003357 นางสาววันชนะ พูนเกษม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
33 46003364 นางสาววันวิสา คำสัตย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
34 46003371 นางสาววาสนา สุมหิรัญ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
35 46003388 นายวินัย มากมูล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
36 46003395 นางสาววิมลพร นงนุช- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
37 46003401 นางสาววิมลมาศ นาครักษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
38 46003418 นางสาววิวรรณ ลือสถาน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
39 46003425 นางสาวศิริภรณ์ ปัญญาคง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
40 46003432 นางสาวสาคร มุสิกวรรณอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
41 46003449 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กุลประยงค์อันดับ 1 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
42 46003456 นางสาวสุนทรีย์ หาญณรงค์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
43 46003463 นางสาวสุนันท์ ยอดสิงห์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
44 46003470 นางสาวสุพัตรา วงษ์เสถียร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
45 46003487 นางสาวสุภาวดี อรรคพัฒน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
46 46003494 นางสาวสุมนมาส สุวรรณาศรัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
47 46003500 นางสาวสุรัชฎาพร เทียมทิพย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
48 46003517 นางสาวสุรีพร ก่อธนไพบูลย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
49 46003524 นางสาวโสทรี คมแท้- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
50 46003531 นางสาวหนึ่งฤทัย เงินคูณ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
51 46003548 นางสาวอรพินท์ มรรคทรัพย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
52 46003555 นางสาวอรยา พันธุโม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
53 46003562 นางสาวอังศุมาลิน ด้วงทองอยู่- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
54 46003579 นางสาวอำไพ ศรีทอง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
55 46003586 นางสาวอินทรา ปัจจัยโคถา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
56 46003593 นางกนกวรรณ ธนธัญวาณิชย์กุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
57 46003609 นางกนกวรรณ สมัครไทย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
58 46003616 นางสาวกันยารัตน์ ธันยาวาท- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
59 46003623 นางกุลยา พัชรานุ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
60 46003630 นางสาวเกษร เกลาเกลี้ยง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
61 46003647 นางสาวเกษร เพิ่มชาติ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
62 46003654 นางสาวเกษร ศิริรักษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
63 46003661 นางสาวจงกล พูนกระโทก- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
64 46003678 นางสาวจรรยา งอบสูงเนิน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
65 46003685 นางสาวจันจิรา กิจแก้ว- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
66 46003692 นางจุฑาวดี กมลพรมงคล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
67 46003708 นางจุรีรัตน์ เกษร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
68 46003715 นางฉลวย ไทยมานพ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
69 46003722 นางสาวกัญญาพัชร เสียงสุวรรณ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
70 46003739 นางสาวณาตยา ทองหยวก- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
71 46003746 นางสาวดวงกมล การุณธนกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
72 46003753 นางสาวเตือนจิตต์ ช้างโรจน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
73 46003760 นางทวาย เต็มสอาด- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
74 46003777 นางทิพาพร จิตต์ไพบูลย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
75 46003784 นางธัญรดี ปราศจาก- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
76 46003791 นายธานี ขามชัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
77 46003807 นางสาวธีรนุช สวัสดิวงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
78 46003814 นางสาวธีระนุช เชิดฉาย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
79 46003821 นางเธียรรัตน์ สุขวินัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
80 46003838 นางนงลักษณ์ นาแถมพลอย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
81 46003845 นางสาวนารี จึงศรีพันธ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
82 46003852 นางนิตยา มาลีพันธ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
83 46003869 นางสาวนิภาพรรณ สิกขะบูรณะ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
84 46003876 นางนิภาภรณ์ นารินทร์รักษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
85 46003883 นางนึงนุช รักษาการ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
86 46003890 นางบังอร รัตนโชติ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
87 46003906 นางประณีต หล่อปรีชากุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
88 46003913 นางประทุม โกศล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
89 46003920 นางสาวประไพ ศิริผล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
90 46003937 นางสาวประภาศิริ ถั่วเจริญ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
91 46003944 นางสาวปราณี ทองคำ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
92 46003951 นางปริยสุทธิ์ นูพิมพ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
93 46003968 นางสาวปิยพร เกษมสรวล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
94 46003975 นางสาวปฏิญญา ดำริห์ชอบ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
95 46003982 นางพนิดา ศิริพงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
96 46003999 นางพรทิพย์ ศรีทศักดิ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
97 46004002 นางสาวพรนภา ศรีปะโค- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
98 46004019 นางสาวพรพิมล ศรีทอง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
99 46004026 นางสาวพัชรินทร์ นิธิโรจน์ภักดี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
100 46004033 นางพาณี วสนาท- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
101 46004040 นางภัทรา วงค์สุวรรณ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
102 46004057 นางสาวภาสินี จงจิตต์เวชกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
103 46004064 นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
104 46004071 นางสาวมณี จินดารักษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
105 46004088 นางสาวมณี ผดุงประเสริฐ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
106 46004095 นางมนัสชนก มิตรประเสริฐ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
107 46004101 นางสาวมลรัตน์ การะเกษ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
108 46004118 นางมิตตา ดวงชื่น- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
109 46004125 นางสาวเม็ดดาว ทองเจริญสุข- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
110 46004132 นางสาวเยาวพัฒน์ พรหมวิหาร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
111 46004149 นางสาวรัตนา สร้อยสิงห์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
112 46004156 นางรัตนา อยู่ศรี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
113 46004163 นางรานี เทียนฤทธิเดช- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
114 46004170 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีเจริญ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
115 46004187 นางสาวรุ่งฤดี ไพเราะ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
116 46004194 นางแรมจันทร์ เจียมไพเราะ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
117 46004200 นางสาวณัฐกฤตา พงษ์สมร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
118 46004217 นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
119 46004224 นางลัดดาวัลย์ ชูชื่น- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
120 46004231 นางลำพันธ์ โพธิสุนทร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
121 46004248 นางสาวลำยอง บุญเทศ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
122 46004255 นางวนิดา จับบาง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
123 46004262 นางวรัญญา หนูสลุง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
124 46004279 นางสาววลัยภรณ์ เจริญผล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
125 46004286 นางสาววันวิสาข์ มณีรัตน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
126 46004293 นางสาววารี คงวัน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
127 46004309 นางสาววิจิตรา เกษรบัว- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
128 46004316 นางสาววิภาวดี บุญวิริยะ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
129 46004323 นางวิภาวี อ่อนชื่นจิตร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
130 46004330 นางวิมล บุญช่วย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
131 46004347 นางสาววิไลพร ลิขิตวศินพงศ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
132 46004354 นางสาวศิริวรรณ เลิศอุดมกิจไพศาล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
133 46004361 นางสาวศิวลี นิยมเอื้อ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
134 46004378 นางศุภรัตน์ วลีวัฒนา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
135 46004385 นางศุภลักษณ์ บุราณรมย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
136 46004392 นางสาวพิชญาภัค คัมภีระธัม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
137 46004408 นางสาวสมทรง โปปัญจมะกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
138 46004415 นางสมปรารถนา แต้มทอง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
139 46004422 นางสินี ทองอยู่เย็น- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
140 46004439 นางสาวสุกัญญา โนรีวงศ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
141 46004446 นางสาวสุกัญญา ผาเจริญ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
142 46004453 นางสุจิตรา เรือนสอน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
143 46004460 นางสุดารัตน์ ประสาททอง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
144 46004477 นางสุดารัตน์ รัตนไพบูลย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
145 46004484 นางสุธิดา เล็กเลอสรรค์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
146 46004491 นางสาวสุนันทา เลื่อมนิรันดร์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
147 46004507 นางสุนี จอกนาค- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
148 46004514 นางสุพัตรา เปลื้องรัตน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
149 46004521 นางสาวสุภาวดี พลอยฤทธิ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
150 46004538 นางสาวสุรินทร คุณสมบัติ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
151 46004545 นางเสาวภาคย์ ป้อมนาก- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
152 46004552 นางอมร นิยมสิทธิ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
153 46004569 นางอรทัย บุตรพรหม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
154 46004576 นางสาวอรทัย อ่อนมา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
155 46004583 นางอรุณ ทับทิมย้อย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
156 46004590 นางอัญชุรีย์ อินทร์พิมพ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
157 46004606 นางอารยากร ธาจำรัส- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
158 46004613 นางสาวอารีรัตน์ สงวนสุข- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
159 46004620 นางสาวอำพร ขุนหาญ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
160 46004637 นางสาวอินทิรา พงศ์พันธ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
161 46004648 นางสาววิไลวัลย์ มั่นยืน- 21 มีนาคม 2547 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29