เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101190 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46001483 นางสาวกฤษฎาภรณ์ คงอุดม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
2 46001490 นางกัญญารัตน์ มนาคม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
3 46001506 นางสาวกุณฑลี ทิมา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
4 46001513 นางสาวเกศวลี ผดุงวงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
5 46001520 นางสาวขนิษฐา สัตย์ธรรม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
6 46001537 นางขวัญนภา ติณสุวรรณ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
7 46001544 นางเครือวัลย์ พยัคฆ์วิเชียร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
8 46001551 นางจารุณี สารสิทธิ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
9 46001568 นางจินดาพร บุญยิ่ง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
10 46001575 นางจินตนา หาสุข- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
11 46001582 นางจีรา ป้องหมู่- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
12 46001599 นางจุฑามาศ กมลฉ่ำ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
13 46001605 นางชลลัดดา ปุ้งข้อ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
14 46001612 นางณฐพร สกุลสันติพร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
15 46001629 นางสาวณัฐพร คำมี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
16 46001636 นางสาวดรุณี ศรีสมุทร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
17 46001643 นางสาวดวงนภา ถนอมบุญ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
18 46001650 นางดารารัตน์ โชคนาคะวโร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
19 46001667 นางสาวดารารัตน์ วิเชียรทอง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
20 46001674 นางสาวดารุณี แสนเป็ง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
21 46001681 นางสาวดุษฎีมาลา ชลเขต- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
22 46001698 พันจ่าโททวนทอง พินศิริ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
23 46001704 นางสาวทัศนีย์ แก้วเกิด- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
24 46001711 นางทัศนีย์ ขันธ์ศิลา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
25 46001728 นางสาวทิพย์รส แก้วเกตุ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
26 46001735 นางสาวทิวาพร เลี้ยงหิรัญ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
27 46001742 นางสาวธัญญารัตน์ แท้ประสาทสิทธิ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
28 46001759 นางสาวนงเยาว์ สังข์เครือ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
29 46001766 นางนภาพร สงสุวรรณ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
30 46001773 นางนภาภรณ์ ไท้เชียง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
31 46001780 นางนรินทร์ธร เคนตู้- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
32 46001797 นางสาวนวลจันทร์ รัตนเศียร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
33 46001803 นางสาวนันทวัน ชนะสุนทร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
34 46001810 นางนันทวัลย์ ช่วยทุกข์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
35 46001827 นางนันทิยา สุเจตน์จิตต์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
36 46001834 นางสาวน้ำอ้อย โสดา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
37 46001841 นางนิตยา ตุริยะกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
38 46001858 นางสาวนิศรา ยิ้มเยื้อน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
39 46001865 นางสาวบุหงา คามาวาส- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
40 46001872 นายประกอบ น้อยรักษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
41 46001889 นางประภา รัตน์นัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
42 46001896 นางปนัฎชญาษ์ ทองลอย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
43 46001902 นางสาวปวีณา จันทร์บุตร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
44 46001919 นางสาวปารวี โตวินัส- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
45 46001926 นางสาวปาริชาติ สงวนศิลป์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
46 46001933 นางสาวพจมาศ วิสุทธิแพทย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
47 46001940 นางพรทิพย์ เกตุภูเขียว- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
48 46001957 นางเพชรลดา บุญชู- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
49 46001964 นางเพ็ญแข แกมจินดา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
50 46001971 นางสาวแพรวพรรณ สัตย์สาร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
51 46001988 นางสาวภูริกร มงคลการ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
52 46001995 นางมณฑา แสงเมือง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
53 46002008 นางมนกานต์ ศิริพงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
54 46002015 นางมานิตา แสงกระจ่าง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
55 46002022 นางสาวเยาวพา ชาวไร่- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
56 46002039 นางสาวรัชนก ขจรศักดิ์วรกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
57 46002046 นางรัชนี ติดตาสี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
58 46002053 นางวจี นีสกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
59 46002060 นางวรรณภา ศิริพันธ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
60 46002077 นางวรลักษณ์ ทองแสง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
61 46002084 นางวัลยรัตน์ เสาหงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
62 46002091 นางวัชรา บำรุงสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
63 46002107 นางวัชราภรณ์ เดชา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
64 46002114 นางวัลภา ไกรลพ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
65 46002121 นางสาววารีย์ วาสนารวยรุ่ง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
66 46002138 นางสาววิจิตรา กาบสลับ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
67 46002145 นางวิภาวัลย์ สร้อยทับทิม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
68 46002152 นางวิภาวี ตั๋นบี๊- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
69 46002169 นางวิมล กิตติอรุณพันธ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
70 46002176 นางสาววิไลวรรณ ไชยเพชร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
71 46002183 นางศรีนวล เรือนคำ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
72 46002190 นางสาวศินัญยา นิสัยซื่อ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
73 46002206 จ่าเอกสมชาย นันทะชัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
74 46002213 จ่าเอกสมนึก เอี่ยมสุดใจ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
75 46002220 นางสาวสาวิตรี ศิริดี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
76 46002237 นางสาวสำนอง ฉิมผกา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
77 46002244 นางสุดารัตน์ ณ ศรีตะคุ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
78 46002251 นางสุทธิรักษ์ บุญชู- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
79 46002268 นางสุธัญญา เวชกามา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
80 46002275 นางสาวสุธาทิพย์ ไชยเพชร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
81 46002282 นางสาวสุนันต์ กุมภะ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
82 46002299 นางสาวสุปัญญา ฉายาชวลิต- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
83 46002305 นางสุพัตรา อินเกิด - 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
84 46002312 นางสาวสุมาลี ปลื้มใจ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
85 46002329 นางสาวสุวรรณ ชำปฏิ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
86 46002336 นางสาวแสงระวี เพียรประเสริฐ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
87 46002343 นางสาวโสมาวดี นิรันต์พานิช- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
88 46002350 นางสาวอนุชิตา ชมเชย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
89 46002367 นางอมรรัตน์ ช่วยดี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
90 46002374 นางสาวอรพินท์ จินดารัตน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
91 46002381 นางอัจฉราภรณ์ นาวารัตน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
92 46002398 นางอุบล โอภาษี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
93 46002404 นางอุไรวรรณ วงษ์แก้ว- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
94 46002411 นางภิญญา สุมะนา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
95 46002428 นางลดาวัลย์ พุทธสังฆ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
96 46002435 นางสุวรรณี สังข์ทิน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
97 46002442 นางสาวกรนภา ขาวแจ้ง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
98 46002459 นางสาวกาญจนา สมรส- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
99 46002466 นางสาวจันทร์เพ็ญ คงควรถนอม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
100 46002473 นางสาวจิราพร สุนทวนิค- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
101 46002480 นางสาวจิราภรณ์ วิลัย- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
102 46002497 นายเจนวุฒิ ถนอมสัตย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
103 46002503 นางสาวชมภูนุช พบประเสริฐ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
104 46002510 นางสาวชีวนันท์ เงินทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
105 46002527 นางสาวญาณุจจัย บัวสอน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
106 46002534 นางสาวณัฐพร ไพลินอนุรักษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
107 46002541 นางสาวณัฐริกา วิริยะกิจ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
108 46002558 นางสาวดวงใจ สนิท- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
109 46002565 นางสาวธีรวรรณ รัตนรังษี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
110 46002572 นางสาวนที คารมย์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
111 46002589 นางสาวนรารัตน์ บุญลาภ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
112 46002596 นางสาวนันทา โพธิพันธุ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
113 46002602 นางสาวนิตยา ดรไพร- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
114 46002619 นางสาวนิชยา มลใสกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
115 46002626 นางสาวนิสา เจริญผล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
116 46002633 นางสาวปรวรรณ วิทย์วรานุกูลอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
117 46002640 นายประสิทธิ์ บัวศรี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
118 46002657 นางสาวปวีณา เกลี้ยงซอปาน- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
119 46002664 นางสาวพรชนก รัตนพิทักษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
120 46002671 นายพิชย์ แสวงภพ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
121 46002688 นางสาวภัทรกร เขียวชอุ่ม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
122 46002695 นางสาวมนนภา ทิพย์ภูมี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
123 46002701 นางสาวรจนา พึ่งวงศ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
124 46002718 นางสาวรวีวรรณ สิงห์พันธุ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
125 46002725 นางสาวรัชนี แสงพันธ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
126 46002732 นางสาวเรณู ปาณพงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
127 46002749 นางสาวลักขณา ฟุ้งมาก- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
128 46002756 นางสาววนิดา สังชม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
129 46002763 นางสาววันเพ็ญ จรุงศิลป์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
130 46002770 นางสาววัลลยา ฉิมทัด- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
131 46002787 นางสาววาสนา คุ้มปั้น- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
132 46002794 นางสาววิสา งามสง่า- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
133 46002800 นายวีระ บุญโยประการ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
134 46002817 นางสาวศิริพร พงษ์สุริยา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
135 46002824 นางสาวสมใจ จันดาผล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
136 46002831 นางสาวสมใจ ชุมพล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
137 46002848 นางสาวสโรชา เงินมากอันดับ 1 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
138 46002855 นางสาวสายสมร คำไธสง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
139 46002862 นางสาวสาลี่ แดงทำดี- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
140 46002879 นางสาวสาวิตรี คงชุ่มอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
141 46002886 นางสาวสาวิตรี วิชัยศึก- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
142 46002893 นายสุธารัตน์ ธรรมบุญอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
143 46002909 นางสาวสุนี เปี่ยมลาภ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
144 46002916 นางสาวสุพรรษา แสงพระจันทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
145 46002923 นางสาวสุพัชรี มีกระจิตอันดับ 2 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
146 46002930 นางสาวสุพัฒนา บุญรัตนพันธุ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
147 46002947 นางสาวสุภาพร ขวัญม่วง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
148 46002954 นางสาวสุภาวดี นักธรรม- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
149 46002961 นางสาวสุมาลี สุวรรณวงษ์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
150 46002978 นางสาวสุวรรณา หอมถวิล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
151 46002985 นางสาวอภิณตา ทับทิมทอง- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
152 46002992 นางสาวอรกมล ธีระวัฒน์- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
153 46003005 นางสาวอรุณรัตน์ เศรษฐรักษา- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
154 46003012 นางสาวอิสรีย์ จิตรพัฒนากุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
155 46003029 นางสาวอุทุมพร ยงตาบ- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
156 46003036 นางสาวอุษณีย์ วิชญธรกุล- 15 มีนาคม 2547 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29