เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56010286 นายกฤษฎา พลเยี่ยม- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
2 57010133 MR.HING KUNTHOAN- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
3 57010134 MR.SIN SAYON- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
4 57010135 MISSCHENG SREYPICH- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
5 57010136 MISSSOM SREYLEAK- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
6 57010407 นางสาวจนิสตา จันทบุตร- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
7 57010408 นางสาวชุติวรรณ ศรีวรวัตร์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
8 57010409 นางสาวญาณิศา เนตรวงศ์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
9 57010410 นางเณศรา ยาบ้านแป้ง- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
10 57010411 นางสาวทิพย์สุคนธ์ บัวบาน- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
11 57010412 นายทีปกร เนียมคล้าย- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
12 57010413 นายธนกิจ ปั้นสุวรรณ- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
13 57010415 นางธัญญรัตน์ นิธิเลิศกุลภัทร์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
14 57010416 นางสาวธัญทิพย์ เอี่ยมสอาด- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
15 57010418 นางนวพร เอี่ยมสวัสดิ์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
16 57010419 นางสาวนศรัตน์ พิริยะสกุลบัณฑิต- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
17 57010420 นางนิสาชล เพ็ชรพลอย- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
18 57010421 นางสาวเบญจพร หมุนวงษ์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
19 57010423 นางสาวปวีณา รามศิริ- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
20 57010425 นางสาวพัชริดา ดวงสิม- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
21 57010427 นางสาวรจนี สาลี- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
22 57010428 นางสาวลักขณา บูชากมลกานต์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
23 57010429 นางสาววรรณา หลวงราษฎร์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
24 57010430 นางสาววรัญญา สำเภาเงิน- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
25 57010431 นายวิชพงศ์ วิวิชวานิช- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
26 57010432 นางสาววิภาวรรณ เอี่ยมแสง- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
27 57010434 นางสาวแววนภา คัทเนตร- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
28 57010435 นางสาวศรีสุดา พรมชาติ- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
29 57010436 นางศรุดา วัฒนสิริกุล- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
30 57010437 นางสมเพลิน โหงฉิม- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
31 57010438 นางสาวสมหมาย ขันทอง- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
32 57010439 นางสุกัญญา แสงอรุณ- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
33 57010440 นางสุกัณญา แก้วสมนึก- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
34 57010441 นางสาวสุณิสา ชูเฉลิม- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
35 57010442 นางสาวสุธิดา แก่ลำราช- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
36 57010443 นางสาวธัญญ์นรี แก้วแพ่ง- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
37 57010444 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญศิริ- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
38 57010445 นางสาวอรทัย น้อยชาลี- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
39 57010446 นางสาวอรวรรณ แสงแดง- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
40 57010447 นางอัจฉรา เกตุแก้ว- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
41 57010449 นางอารีย์ วีระญาโณ- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29