เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53010124 นายเกียรติศักดิ์ พรมประทานรัตน์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
2 53010125 นางสาวขนิษฐา สูญทุกข์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
3 53010126 นายคุณษิต ปฐมวรุตมาพงษ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
4 53010127 นางจันทร์แรม ชาวทะเล- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
5 53010128 นางสาวจารุวรรณ ศิลาชัย- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
6 53010129 นางจิราวรรณ เกาะลอย- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
7 53010131 นางสาวจิราวัฒน์ ไพศาล- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
8 53010132 นางสาวจุติมาฆ์ โตสุพรรณ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
9 53010133 นางชมพู พุทธแสน- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
10 53010134 นางสาวชัญญานุช อานิสงค์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
11 53010135 นางสาวชัญญาภัค ผลมาตย์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
12 53010136 นางสาวฐิติมา ตรีศิริกุล- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
13 53010137 นางสาวฐิติมา หาแพง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
14 53010138 นางสาวณัฐกร ก่อแก้ว- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
15 53010139 นายณัฐพร อุดรพันธ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
16 53010140 นางสาวดวงจันทร์ กาญจนทิตย์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
17 53010141 นางสาวดวงรัตน์ สืบวงษ์รุ่ง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
18 53010142 นางดารินทิพย์ สินปั่นจริต- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
19 53010143 นายถาวร ระวิวรรณ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
20 53010145 นางนงลักษณ์ พุทธวงศ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
21 53010146 นางสาวนิตยา สีสอ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
22 53010147 นางนิตยา อุ่นหะวงค์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
23 53010148 นางสาวนิภาพร ไชยศรีหา- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
24 53010149 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
25 53010150 นายประธานพร น้อยเพ็ชร์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
26 53010151 นางสาวผกามาส นิลกรณ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
27 53010152 นางสาวพรวิภา ทองมาก- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
28 53010154 นางสาวพาสินี ขำคม- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
29 53010156 นางพิมสิริ ธรรมราช- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
30 53010157 นางสาวภัคริศยา สุขะกุล- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
31 53010158 นางภัทรวดี ผันสันเทียะ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
32 53010159 นางภัทรวดี พิพัฒน์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
33 53010160 นางสาวภัทรศรี สมจิต- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
34 53010161 นางสาวมัลลิกา เป็ดแก้ว- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
35 53010162 นางสาวณภาส์ณัฐ เป็ดแก้ว- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
36 53010163 นางสาวเมธาวี กระสอบทอง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
37 53010164 นางสาวเยาวรัตน์ พุ่มพวง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
38 53010165 นางสาวรพีพรรณ สมใจ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
39 53010166 นางสาวรวีวรรณ ศิริสาคร- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
40 53010167 นางสาวรินจง อันศรีลา- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
41 53010168 นางสาวรุจิรัตน์ บัวแก้ว- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
42 53010169 นางสาวเรณู งานประโคน- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
43 53010172 นางสาววลัยพร ทองเบี้ย- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
44 53010174 นางสาววันวิสา จรัสโรจน์โภคา- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
45 53010175 นางสาววาสนา ขนเต้- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
46 53010176 นางสาววิจิตรา โสดา- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
47 53010177 นางวิภาวดี พักรกรึก- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
48 53010179 นางสาววิไลรัตน์ เล่าหงี- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
49 53010181 นางสาวศิริพรรณ หอยสังข์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
50 53010184 นางสมร พรหมมินทร์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
51 53010186 นางสาวสรินทร์ ลักษวุธ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
52 53010189 นางสาวสิรินพร พรามพิทักษ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
53 53010190 นายสุชานนท์ หอมหวล- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
54 53010191 นางสุนิษา ฝรั่งทอง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
55 53010192 นางสุปัญญา หนูมอ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
56 53010193 นางสุมาลี ชมภูนุช- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
57 53010194 นางสาวสุรีย์ บำรุงผล- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
58 53010195 นางหยาดฝน บุตรศรีภูมิ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
59 53010196 นางสาวอภิญญา ตุงคง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
60 53010197 นางสาวอรรถวัลย์ พุทธรักษา- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
61 53010199 นางสาวอังคณา ไชยอรรถ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
62 53010200 นางสาวอัมรินทร์ รัตนทั่ง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
63 53010201 นางอารีย์ สูยะนันท์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
64 53010203 นางสาวไอรดา เทียนชัย- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
65 53010204 นางจุฑามาศ แก้วสาทร- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
66 53010207 นางพิมฤทัย คงอาวุธ- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
67 53010208 นางภารดี แซ่ตั๊ง- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
68 53010209 นางสาวสาริกา ท่าพริก- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
69 53010211 นางสาวอารยา ปกัญสิทธิ์- 8 มีนาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29