เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50510011 นางสาวกรวิกา ทนช่างยา- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
2 50510028 พันจ่าอากาศเอกกฤติกร ศรีบุญเรือง- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
3 50510035 พันจ่าเอกหญิงกาญจนา เขม่นกิจ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
4 50510042 นางกาญจมาศ คงทน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
5 50510066 นางสุทธินันท์ ตั้งตน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
6 50510073 นางกุลยา มหาวิจิตร- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
7 50510080 นางจันทร์เพ็ญ อินโต- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
8 50510110 พันจ่าเอกชนะ เทพอาจ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
9 50510127 นางชะเอม มหากัณฑ์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
10 50510141 พันจ่าเอกณรงค์ จงเจริญพานิช- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
11 50510158 พันจ่าเอกณัฐดนัย ใจวัง- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
12 50510165 นางทองทิพย์ เทียนสว่าง- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
13 50510172 เรือตรีหญิงทัศนีย์วรรณ จันต๊ะวงค์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
14 50510189 นางทิพยวัลย์ กฤตศรลักษณ์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
15 50510196 นางธนัชชนันท์ นุชนนท์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
16 50510202 พันจ่าเอกนริศ ขุนทอง- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
17 50510219 จ่าเอกหญิงนันท์นภัทร มานะลอ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
18 50510226 นางสาวนิตยา ไชยนา- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
19 50510233 นายนุกูล จงฟุ้งกลาง- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
20 50510240 นางบัวฮอง พงษ์ศิริ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
21 50510257 พันจ่าเอกหญิงปฐมพร บุญชัยศรี- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
22 50510264 เรือเอกประสิทธิ์ ศรีสรรค์วิรัช- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
23 50510271 นางปรีดาวรรณ ลือพันธุ์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
24 50510288 นางสาวพัทธยา บำรุงวงศ์อุทัย- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
25 50510295 นางพัทธนันท์ สมพรนิมิต- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
26 50510301 พันจ่าเอกพัสกร ภิญโญ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
27 50510318 นางเพลินตา นัยวิรัตน์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
28 50510325 นายภูมิ์พิพัทย์ เอี่ยมเงิน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
29 50510349 นางสาววันสุดาภรณ์ ราชเวียง- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
30 50510356 นางสาววาสนา คูณหา- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
31 50510363 นางวาสนา โค้วบ้วนอาน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
32 50510370 พันจ่าเอกวิระ วงละคร- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
33 50510387 นายวุฒิเกียรติ วิเชียรเทียบ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
34 50510394 เรือเอกหญิงศิวนาถ ธานี- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
35 50510400 นางสาวไศลมาศ นวลสุวรรณ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
36 50510417 พันจ่าเอกปัญญานนท์ วรรณโต- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
37 50510424 พันจ่าโทสมจิตร์ มณีนวล- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
38 50510431 เรือเอกสมโภชน์ คำสอน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
39 50510455 พันจ่าเอกหญิงสุกัญญา ยอดดำเนิน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
40 50510462 พันจ่าเอกหญิงสุชาดา คิดสำราญ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
41 50510479 เรือตรีสุชาติ โพยประโคน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
42 50510486 จ่าเอกหญิงสุชาวดี ไชยบัวแก้ว- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
43 50510493 นายสุนทร เกิดแก้ว- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
44 50510509 นางสุนี จันทร์ประเสริฐ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
45 50510516 นางสุนีย์ ธนพรพงศ์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
46 50510523 เรือเอกหญิงสุภัทรา ยิ่งเจริญ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
47 50510530 นายสุราษฎร์ อินทร์สุข- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
48 50510547 นางสาวสุวิมล แซ่อึ๊ง- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
49 50510554 นายอนุพงษ์ มากศรี- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
50 50510561 พันจ่าเอกอณุสรณ์ เชื้อจีน- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
51 50510578 นางอานันต์ทิยา ศิริวรรณ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
52 50510592 พันจ่าอากาศเอกณรงค์ อ่ำศรี- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
53 50510608 จ่าสิบเอกประเทียน วงศ์คำเหลา- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
54 50510622 นางรัชนี อภิวัฒน์พงศ์พร- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
55 50510639 นางศศิธร ป้องนาทราย- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
56 50510646 นางศันสนีย์ อุทัยรังศรีเลิศ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
57 50510653 นางสาวสมจิตร์ ไวยวิลา- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
58 50510660 นางสายใจ สำเนียงเพราะ- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
59 50510684 นางอัจฉรี เพ็ชรวีรานนท์- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
60 50510691 พันจ่าโทอำนาจ เสือโต- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
61 50510707 พันจ่าเอกอุดม ทวีพรกุล- 2 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29