เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48510389 นางสาวมนุบล วิทโยปกรณ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
2 49510012 นางกนกอร หิรัญวรวัฒน์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
3 49510036 พันจ่าเอกกฤษนล ปักษากนก- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
4 49510043 พันจ่าเอกหญิงกิตติมา มังคละทน- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
5 49510050 นายเกรียงไกร สุขรุ่ง- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
6 49510074 นางคณัฏฐ์สรณ์ เชษฐชาตรี- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
7 49510098 พันจ่าเอกจรัญ สอนเจริญ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
8 49510104 พันจ่าเอกจรัส บุญรินทร์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
9 49510111 นางจารุวรรณ ชีโพธิ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
10 49510128 นางจารุวรรณ ถนอมจิตร์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
11 49510135 นางจินดา หันตรา- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
12 49510166 นางชื่นจิตร พุทธตรัส- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
13 49510173 นางสาวชุติมา อ่อนดี- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
14 49510197 เรือโทดำรงค์ สงวนพงษ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
15 49510203 จ่าเอกเดชา ไพเราะ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
16 49510210 นางทุมวดี สุทธิเรืองวงศ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
17 49510227 นางธนภรณ์ ศรีสุนทร- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
18 49510241 นายธีรพงศ์ ศรีวังพล- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
19 49510265 นางนพวรรณ นันทกิจ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
20 49510272 นางสุธินันท์ พวงเกตุ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
21 49510289 นางสาวนิตยา อยู่เย็น- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
22 49510296 นางนุชจรี สุภาพพันธ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
23 49510302 นางสาวบุญญรัตน์ สุขแย้มศรี- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
24 49510319 พันจ่าเอกหญิงเบญจฤดี พรมพาล- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
25 49510326 นางสาวปนัดดา จินตนา- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
26 49510333 พันจ่าตรีประกาศิต ยิ้มสถาน- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
27 49510357 พันจ่าเอกหญิงปัฐมรัตน์ ตันสุวรรณ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
28 49510364 นางสาวผกากรอง การะเกตุ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
29 49510371 นางพรเพ็ญ แสงสุวรรณ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
30 49510388 นางสาวศศินา พงษ์รามัญ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
31 49510395 นางสาวภัทรพร รุ่งจรูญ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
32 49510401 นางสาวมณีรัตน์ ฉัตรพิมาย- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
33 49510418 นายรณกรณ์ อังกินันท์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
34 49510425 นางสาวรุ่งฟ้า ตันติสิริสมบูรณ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
35 49510456 เรือโทวีระศักดิ์ เทศดนตรี- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
36 49510463 นางศรัญญา สุขรุ่ง- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
37 49510470 จ่าเอกหญิงศรินทร์ญา นาคศิริ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
38 49510487 นางสาวศรีมงคล จิตนาวสาร- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
39 49510494 นางศิริกุล กว้างทุ่ง- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
40 49510500 นางศิริขวัญ ทับทิมศรี- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
41 49510517 พันจ่าเอกหญิงศุภิสรา สารภี- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
42 49510524 นางสาวสร้อยสุดา ศิริรูป- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
43 49510531 นางสำราญ ศุภพิชน์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
44 49510548 นางสุกานดา ฉัตรเงิน- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
45 49510555 นางสุจิตรา ยมจินดา- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
46 49510562 นางสุดารัตน์ เกิดอยู่- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
47 49510586 พันจ่าเอกหญิงสุพัตรา สาหร่ายทอง- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
48 49510593 นางสาวสุมารี มูลไทย- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
49 49510609 นางสาวสุมาลี วงศ์ผาบุตร- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
50 49510616 พันจ่าเอกสุรชัย พันธ์วิไล- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
51 49510623 นางสุวรรณา แก้ววิทยาคุณ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
52 49510630 นางเสาวลักษณ์ มะเหศวร- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
53 49510647 นางสาวแสงจันทร์ เนินปลอด- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
54 49510654 พันจ่าเอกอภิรัตน์ ระมั่งทอง- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
55 49510661 พันจ่าเอกหญิงอมรรัตน์ แก้วกัญญาติ- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
56 49510678 นางสาวอรนุช ธรรมวงศ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
57 49510692 นางอัจฉรา สว่างวงษ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
58 49510708 นางสาวอัจฉรา รามเกียรติศักดิ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
59 49510715 นางสาวอัญชนา ชมภูพันธ์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
60 49510722 นางสาวอัญชลี นาคะเสนีย์- 6 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29