เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48510013 นางกรองแก้ว ชุ่มวงศ์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
2 48510020 พันจ่าเอกหญิงกฤษณา ชาวเวียง- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
3 48510037 เรือเอกหญิงกอบกุล บัวสมบูรณ์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
4 48510044 นางพรสินี จุมพลภักดี- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
5 48510051 นางกิ่งกมล ศีรถาการ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
6 48510075 นางสาวเกษณี เสมสรไชย- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
7 48510082 เรือเอกโกสันต์ ยังผล- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
8 48510099 นางสาวจรรยารักษ์ ท้าวนู- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
9 48510105 นางสาวจิตนภา วาณิชวโรตม์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
10 48510112 จ่าเอกหญิงจุฑารัตน์ พัฒนะพรหม- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
11 48510129 เรือโทหญิงจุฬาภรณ์ สีนิลหรั่ง- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
12 48510136 นางสาวชลาลัย ขุนจิต- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
13 48510150 นางสาวดวงพร พูลสวัสดิ์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
14 48510167 นางเดือนนภา สัจจา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
15 48510174 นางเดือนนภา อินยิ้ม- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
16 48510181 นายทรงศักดิ์ พุทธะลา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
17 48510198 นางสาวทิวาพร พิมพ์สกุล- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
18 48510204 นางสาวธนารัตน์ สุขสิงห์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
19 48510211 นางสาวธันยพร บัวศรี- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
20 48510228 นางสาวธารารัตน์ จำปา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
21 48510235 นางสาวนฤมล หุนมาตรา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
22 48510242 พันจ่าเอกหญิงนัยนา ไพเราะ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
23 48510259 นางนาตยา จรัลพงษ์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
24 48510266 นางสาวน้ำฝน น้อยกลาง- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
25 48510273 นางสาวเนตรทราย โตวินัส- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
26 48510280 นางบงกช รอดจ่าย- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
27 48510297 พันจ่าเอกหญิงเบญจพร สุตตสันต์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
28 48510303 พันจ่าเอกปราโมทย์ พาลุสุข- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
29 48510310 พันจ่าเอกปรีเนตร โพธิ์พันธุ์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
30 48510327 จ่าเอกหญิงปิยะดา ชูทอง- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
31 48510341 พันจ่าเอกพิชัย ยอดเงิน- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
32 48510358 พันจ่าเอกหญิงเพ็ญพรรณ ชื่นฤทัย- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
33 48510372 พันจ่าเอกภุชงค์ เพ็ชรดี- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
34 48510396 นางเมตตา รอบรู้- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
35 48510402 พันจ่าเอกยุทธนา โมรา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
36 48510419 นางสาวรัชชนก สามเจริญ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
37 48510440 นางเรวดี สุวรรณพิทักษ์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
38 48510457 นางวรนุช ศรีเจริญ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
39 48510471 นางวาสนา ชูหา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
40 48510488 พันจ่าโทวิทยา ไพรหาญ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
41 48510495 นางวิภาวี ภิริยะแสง- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
42 48510501 นางสาววิมลวรรณ มณีนาค- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
43 48510532 เรือโทสมเจต บุญสิงห์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
44 48510549 นายสมโภชน์ งามสง่า- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
45 48510556 พันจ่าเอกสมหมาย จ่าภา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
46 48510563 นางสมหมาย สุขโสภา- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
47 48510570 นางสรีรัชญ์ อ่องเจริญ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
48 48510624 นางสุนันทา ภูริทัตสวัสดิ์- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
49 48510631 นางสาวสุพรรษา สัทธรรม- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
50 48510655 นางสาวสุภาวดี ไกรจิต- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
51 48510662 นางสาวหยาดรุ้ง ทองตัน- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
52 48510679 นางอนงค์นาถ อาจอำนวย- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
53 48510686 นางสาวอนุชิตา ปักษี- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
54 48510693 นางสาวอรุณี อมรเอกอิทธิ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
55 48510709 นางอารีรัตน์ แก้วกระจาย- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
56 48510716 นางอุบลรัตน์ อุบลแก้ว- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
57 48510723 นางอุไร ทองทาบ- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
58 48510730 นางสาวเอ็มอร ดีมาก- 7 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29