เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45510010 นางสาวกนกนันท์ พงษ์เผือก- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
2 45510032 นางกมลนัทธ์ วุฒิสาร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
3 45510043 นางกรแก้ว โมรารัตน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
4 45510054 นางสาวกรรณิการ์ แสนแก้ว- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
5 45510065 นางสาวกฤษณา ณ รังษี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
6 45510087 นางสาวกฤษณี ซุ่นหลี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
7 45510102 นางสาวกาญจนา ตันยะบุตร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
8 45510113 นางสาวกาญดา รัตนวงษ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
9 45510124 นางสาวกิ่งแก้ว วิระเทพสุภรณ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
10 45510135 นางขวัญเรือน อุตพรหม- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
11 45510146 นางสาวคนึง สมร่าง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
12 45510168 นางสาวจันทร์จิรา แก้วมณี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
13 45510179 นางจันทร์เพ็ญ ลิ้มเส็ง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
14 45510180 นางสาวจันทรวิมล เจริญสุข- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
15 45510191 นางจันทรา พุฒิกรดุรงค์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
16 45510205 นางสาวจารุวรรณ บุญบางยาง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
17 45510216 พันจ่าเอกหญิงจำเรียง มะกา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
18 45510238 นางสาวณัฐพร อยู่สมบูรณ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
19 45510249 นางสาวจิราพร ใจชูพันธ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
20 45510261 นางสาวจุฬารัตน์ มาตราช- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
21 45510272 นางสาวฉวี วิมลรัตน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
22 45510283 นางสาวชฎาพร กลัดสำเนียง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
23 45510294 นางสาวชนากานต์ พงษ์พันธ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
24 45510308 จ่าเอกหญิงชัชดา หลงพิมาย- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
25 45510331 นางสาวณัฐกานต์ ตัวสะอาด- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
26 45510364 นางดวงกมล นาคพันธุ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
27 45510375 นางสาวดวงฤทัย ปิ่นแก้ว- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
28 45510386 นางสาวดารา จวนรุ่ง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
29 45510397 นางสาวดุษฎี ซิ้มประเสริฐ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
30 45510401 นางสาวชนิสรา สันติมุนินทร์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
31 45510412 นางสาวทรรศนีย์ อุ่นแก้ว- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
32 45510423 นายธนาพงษ์ สังข์กาจ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
33 45510434 นางสาวนงนุช แร่ทอง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
34 45510445 นางสาวนฤมล คลังนาค- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
35 45510467 นางสาวน้ำผึ้ง คงพิษ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
36 45510478 นางสาวนิตยา สมเชื้อ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
37 45510489 นางสาวนิภา ธารา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
38 45510490 นางสาวนิยดา ถาวรชาติ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
39 45510504 นางสาวนุชนาถ บุรุษภาพ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
40 45510515 นางเนตรวิไล ทุมวงศ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
41 45510526 นางโนรี กนกพัฒนรัตน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
42 45510537 นางสาวบัวลี ทวนไธสง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
43 45510548 จ่าเอกหญิงบุญญารัตน์ คำพันธ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
44 45510559 นางสาวบุญเรือน วรสวาสดิ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
45 45510560 นางบุปผา แย้มจันทึก- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
46 45510571 นางสาวปทุมพร นาเจริญ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
47 45510593 นางประไพรัตน์ ฤทธิ์เจริญ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
48 45510618 นางประภา น้อยพินิจ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
49 45510629 นางสาวปราณี ผลมานะ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
50 45510630 พันจ่าตรีหญิงปริยานุช ตั้งนรกุล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
51 45510641 นายปรีชา บนขุนทด- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
52 45510663 นางสาวปานทิพย์ ขาวเกิด- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
53 45510674 นางสาวปิติวรรณ นาคนาคา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
54 45510685 นางสาวปิยรัตน์ เรือนทองดี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
55 45510696 นางพนิดา หนุนทรัพย์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
56 45510700 นางพรทรัพย์ เตชะกุลเจริญ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
57 45510711 นางสาวพรนภา ธรรมสุวรรณ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
58 45510722 นางสาวพรรณี ตันติญานันท์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
59 45510733 นางสาวพรรณี วันจันทึก- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
60 45510744 นางสาวพรสุดา อภัยกุญชร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
61 45510755 นางสาวพวงผกา โพธิ์น้อย- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
62 45510766 พันจ่าตรีหญิงพัชราภรณ์ คำวะรัตน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
63 45510777 นางพัชรินทร์ หิรัญราศีกุล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
64 45510788 นางพาฝัน สุวรรณพจน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
65 45510799 นางพิมล เทพเสถียร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
66 45510814 นางสาวพิมาลา เล้าประจง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
67 45510825 นางพิไลพร วงษ์นายะ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
68 45510836 นางสาวพิศมัย นามศรี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
69 45510847 นางสาวภริตา เดชสุภา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
70 45510870 นางสาวมยุรา สงวนทรัพย์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
71 45510881 นางสาวมลฑยา ฟักสุวรรณ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
72 45510892 นางสาวมิ่งขวัญ วรรัตน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
73 45510906 นางสาวยอดขวัญ ชื่นบาน- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
74 45510917 นางสาวรพีพรรณ พุฒงาม- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
75 45510939 นางรวงทิพย์ ญาณอุบล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
76 45510951 นางรัชฎา ภู่ประจำศิลป์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
77 45510962 นางรัชดาพร เพ่งพิศ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
78 45510973 นางสาวรัชนีย์ สวัสดิ์ลาภ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
79 45510984 นางรัศมน ศิริโชติ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
80 45511015 นางสาวรุ่งนภา คะเสนา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
81 45511037 นางรุ่งอรุณ ขาวบริสุทธิ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
82 45511048 นางสาวเรวดี พึ่งรัตนา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
83 45511059 นางสาววนัญดา วงษ์ลิขิต- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
84 45511071 นางสาววรนุช วรสัจจานนท์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
85 45511082 นางสาววรรณวิมล เพ็งชะตา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
86 45511107 นางวราภรณ์ สามแท่น- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
87 45511118 นางสาววศินี นามวงษา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
88 45511129 นางวัชราภรณ์ สัมพันธรัตน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
89 45511130 นางสาววัชรินทร์ ตันเจริญ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
90 45511141 นางสาววัฒนา ก่อเกื้อ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
91 45511152 นางสาววัลยา สุขศิริ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
92 45511163 นางสาววาทินี บุญรอด- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
93 45511174 นายวิโรจน์ อวยกลาง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
94 45511185 นางสาววิลัยพร คำชาติ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
95 45511200 จ่าเอกหญิงศรัญญา เผือกฟัก- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
96 45511211 นางศรีไพร อ้ายวงศ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
97 45511233 นางสาวศิริกานดา มโนขันติ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
98 45511244 นางสาวศิริขวัญ การะสุข- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
99 45511255 นางสาวศิริพร เทียนแสง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
100 45511266 นางศิริพร บัวรักษ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
101 45511303 นางสาวสมพร นิภาธร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
102 45511314 นางสมศิริ วัฒนกุล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
103 45511336 นางสาวสรวรรณ โพธิอ๊ะ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
104 45511347 นางสาวสวาท ประยูร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
105 45511358 นางสาวสาลินี ตันติชำนาญกุล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
106 45511369 นายสำราญ จันทร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
107 45511370 นางสาวศธัญญา บัวสุวรรณ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
108 45511381 นางสาวสุกัญญา อ่ำอินทร์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
109 45511417 นางสาวสุดา เขษมพันธ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
110 45511428 นางสาวสุนันท์ บุญคง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
111 45511439 นางสาวสุนิสา แย้มศรีจันทร์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
112 45511440 นางชนมาศ แสงสี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
113 45511451 นางสุพัตรา โคตรอาสา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
114 45511462 นางจิณณ์สิธา ณรงค์ศักดิ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
115 45511473 นางสุภาพร จงสืบสุข- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
116 45511484 นางสุภาภรณ์ ชนะโชติ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
117 45511495 นางสาวสุภาวดี พงคำพันธ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
118 45511510 นางสาวสุรินทร์ แสงจันทร์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
119 45511521 พันจ่าตรีหญิงสุรินทร ดุนา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
120 45511532 นางสาวสุวิมล สังข์ถ่วง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
121 45511543 นางสาวเสาวนีย์ กล่อมฟัก- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
122 45511565 นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุคล้าย- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
123 45511576 นางแสนรัก มีฤกษ์ใหญ่- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
124 45511587 พันจ่าเอกอธิวัฒน์ ประมวล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
125 45511598 นางอนงค์ เริ่มเสริมสุข- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
126 45511613 นางสาวอรสา ฉิมเกิด- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
127 45511624 นางสาวอังขณา รักขัน- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
128 45511646 นางอัญชลิกา ศรีลมรื่น- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
129 45511657 นางอัมพร เจริญผล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
130 45511668 นางสาวอาภา ม่วงใหม- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
131 45511679 นางอารีย์ นันทพานิช- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
132 45511680 นางสาวอุษา ชุมเกษียร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
133 45511705 นางธรรศชณก เดชนุวัฒนชัย- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
134 45511716 นางสาวสมาน บุญสวัสดิ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
135 45511727 นางวันทนา ขอมดำดิน- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
136 45590038 นางสาวกาญจนา มัณฑิกาวิช- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
137 45590049 นางเกศรา เฒ่าแก้ว- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
138 45590050 นางสาวจันทร์จิรา โพธิพัฒน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
139 45590061 นางสาวจันทร์เจ้า อยู่ประพิส- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
140 45590072 นางสาวจันทรา ทองเพชร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
141 45590083 นางสาวจิรัฐยา ครวญหา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
142 45590094 นางสาวจุฑามาศ ประคองกูล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
143 45590120 นางสาวชณัญญา ถิรประพฤทธิ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
144 45590142 นางสาวชิโนรจน์ เนียมพราง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
145 45590153 นางสาวทัศนีย์ เจริญศรี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
146 45590164 นางสาวธนภรณ์ ทูเกาะพลุก- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
147 45590175 นางสาวธัญญธรณ์ ช่วยชู- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
148 45590186 นางธัญญรัตน์ อยู่ยง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
149 45590197 นางธิตยา โรจนวิภาต- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
150 45590212 นางสาวนภา ศรีมงคล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
151 45590223 นางสาวนภาพร วรสิงห์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
152 45590234 นางสาวนัติญา บุพศิริ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
153 45590245 นางเนตรนภา ขันรักษา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
154 45590256 นางสาวเบญจมาศ ฉิมหาชาติ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
155 45590267 นางปรียา คณานันท์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
156 45590289 นางสาวปิยนันท์ สุนทราพงษ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
157 45590290 นางสาวพนมวรรณ์ ไพเราะ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
158 45590315 นางสาวพรทิพย์ ศรีแก่นจันทร์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
159 45590326 นางสาวพิศมัย เกิดกำบท- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
160 45590348 นางเพราประไพ ปริวัฒน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
161 45590359 นางสาวยุวเรศ ราชนิยม- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
162 45590360 นางสาวเยาวเรศ พิพัฒน์ชัยกิจ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
163 45590371 นางรัตนา สุรนันท์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
164 45590382 นางสาวเรืองกานต์ พันตรีเกิด- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
165 45590393 นางฤทัย บุญทา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
166 45590407 นางลัดดา คำรัตน์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
167 45590429 นางวรรณา เจริญประสิทธิ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
168 45590430 นางวรลักษณ์ สัตยาพงษ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
169 45590441 นางสาววราภรณ์ แพทย์พิทักษ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
170 45590452 นางสาววัชราภรณ์ พุฒชงค์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
171 45590463 นางวันทนา คำมูลคร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
172 45590474 นางสาววันวิสา เบญจมานุกร- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
173 45590485 นางสาววิภาวรรณ พันธ์พิริยะ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
174 45590496 นางสาววิมลรัตน์ เจริญดี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
175 45590500 นางวิไลวรรณ ทิณวรรณ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
176 45590511 นางศรินนีย์ งามจรัสศรีวิชัย- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
177 45590522 นางศิริพร ทิพโชติ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
178 45590533 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์มังกรกุล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
179 45590544 นางสาวศิริวรรณ กล่อมสุข- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
180 45590555 นางสมพร สุยะสา- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
181 45590566 นางสาวสมพิจ แกมนิล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
182 45590577 นางสาวสมฤทัย ตั้งมั่น- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
183 45590588 นางสาวสมหญิง ปานแสงทอง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
184 45590599 นางสาวสัญญา รสศิริ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
185 45590603 นางสาวสายนะภา วายลม- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
186 45590636 นางศุภพิชญ์ แม้นมาศ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
187 45590647 นางสุภัค แสนบุญเรือง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
188 45590670 นางสาวสุวรรณา ใจดี- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
189 45590681 นางสาวอนงค์นาฎ สุขหลาย- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
190 45590706 จ่าเอกหญิงอรทัย ธรรมคะโล- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
191 45590717 นางสาวอรพิน ผลพุฒ- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
192 45590728 นางอรอุมา เตชนันท์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
193 45590739 นางสาวอัจฉริยา เวียงนาค- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
194 45590740 นางสาวอารยา หงส์พันธุ์- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
195 45590751 นางสาวอุราพร หาดเจียง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
196 45590762 นางสาวอุไร เมฆกำแหง- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
197 45590773 เรือโทหญิงอุษา แก้วประถม- 27 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29