เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44510019 นางสาวกอแก้ว เขตต์คีรี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
2 44510031 นางสาวกาญจนา ถนอมเนื้อ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
3 44510042 นายเกรียงไกร ผูกจิตร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
4 44510053 นางสาวขวัญเรือน เกตุสุขำ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
5 44510064 นางสาวจันทนา แจ่มกระจ่าง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
6 44510075 นางสาวจันทนา สุกใส- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
7 44510086 นางสาวจันทร์แรม ชัยวรกุล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
8 44510123 นางจารุวรรณ หลักคำ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
9 44510134 นางสาวจิตรตรา ศิริสมบัติ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
10 44510145 นางจินตนา มาเอี่ยม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
11 44510156 นางจิราภรณ์ แก้วเกิด- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
12 44510167 เรือตรีหญิงจีรวรรณ ศุภจริยาพงศ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
13 44510178 นางสาวจุฑามาศ ทองระย้า- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
14 44510190 นางสาวจุฬาลักษณ์ เทพกัน- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
15 44510204 นางสาวฉวีวงศ์ สนิทใจรักษ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
16 44510215 นางสาวฉันทนา ลาดนาจันทร์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
17 44510226 นางเฉลิมพร ตั้งกิตติรุ่งเรือง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
18 44510237 นางสาวชนาภัทร ปิติพิพัฒน์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
19 44510259 นางณิชมน วันพนม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
20 44510260 นางสาวดวงจันทร์ บุญเฮ่า- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
21 44510271 นางสาวดวงใจ เชิงไว- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
22 44510282 นางดุจดาว รังไชย- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
23 44510293 นางสาวถนอมศรี สีดาบุญ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
24 44510307 นางทักศิล นิลโคตร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
25 44510330 นางสาวทิพสุคนธ์ สุขญาติ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
26 44510341 นางสาวธัญลักษณ์ แก้วสีใส- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
27 44510352 พันจ่าตรีหญิงธันยากร อนุดวง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
28 44510374 นางสาวนงลักษณ์ ผิวนวล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
29 44510385 นางนภัสสร ทองทวีวิวัฒน์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
30 44510400 นายนเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
31 44510411 นางสาวนันทิตา บุญธรรม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
32 44510422 นางสาวนันทิมา มะเดื่อป่า- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
33 44510433 นางนัสรา พิมพ์ศรี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
34 44510455 นางนิภาพร หมุนอุดม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
35 44510477 พันจ่าตรีหญิงนุชนาถ สำราญกิจ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
36 44510488 นางสาวเบญจวรรณ ทองคำ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
37 44510499 พันจ่าตรีหญิงเบ็ญจวรรณ เชิดนิรันดร์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
38 44510503 นางสาวปิยะวดี ขจร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
39 44510514 นางสาวปริศนา จันทร์ศรี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
40 44510525 นางสาวปัทมา พานิชเจริญ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
41 44510536 นางปัทมาวดี เขื่อนขันธ์เจริญ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
42 44510547 นางสาวสิตานัน รอดเอี่ยม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
43 44510558 นางสาวพนมพร ปิยะกุล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
44 44510569 นางพรทิพย์ เอี่ยมสอาด- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
45 44510570 นางสาวพรทิพย์ มงคล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
46 44510581 นางพัชยา อัศวสงคราม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
47 44510592 นางสาวพัชรารัตน์ ยอดมิ่ง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
48 44510606 นางสาวพาฝัน ฤทธิ์มหันต์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
49 44510628 นางสาวเพ็ญประภา อัศวศิลาวสุกุล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
50 44510639 นางสาวเพลินพิศ ไชยวัฒน์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
51 44510640 นางเพียงใจ แก้วชัง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
52 44510684 นางรัตนา แย้มกลิ่น- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
53 44510709 นางสาวรุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
54 44510710 นางวนิดา เจียรกุลพาณิชย์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
55 44510721 จ่าเอกวรชาติ เดชดวง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
56 44510732 นางสาววรรณภาพร พรมสุรินทร์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
57 44510743 นางสาววรรณา ชาดี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
58 44510765 นางสาววรีรัตน์ ดวงบุบผา- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
59 44510798 นางสาววิลาวัลย์ บุญเหลือ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
60 44510802 นางวิไล จิตชัยภูมิ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
61 44510824 นางสาววีณา สุวรรณศิริ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
62 44510846 นางสาวนคนันทินี สวัสดีมงคล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
63 44510857 พันจ่าเอกหญิงศศิมา สอนสุภาพ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
64 44510879 นางสาวศิราณี ชาวเวียง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
65 44510891 นางสถิดาภรณ์ พรหมศรี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
66 44510905 นางสาวสนธิกานต์ ราชโทสี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
67 44510916 นางสมศรี จันทร์กระจ่าง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
68 44510949 นายสัญญา แก้ววิเศษ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
69 44510950 นางสายฝน พรมผิว- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
70 44510961 นางสายพิน เขียวหวาน- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
71 44510994 นางสิริมา จันทร์เจริญ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
72 44511003 นางสาวสิริลักษณ์ วินิจฉัย- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
73 44511047 นางสาวสุณีย์ วิสุทธิศักดิ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
74 44511069 นางสาวสุดาพร บุญมี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
75 44511070 นางสุนิตทรา เอี่ยมสอาด- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
76 44511092 นางสาวสุภาพ ดวงดารา- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
77 44511106 นางสุภาพร ภู่ซ้อน- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
78 44511117 นางสุภารัตน์ ไทยอุทิศ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
79 44511128 นางสุภารัตน์ อินต๊ะปัญญา- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
80 44511139 นายสุรัตน์ ลีโนนอด- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
81 44511140 นางสาวสุรางค์ จำปาทิพย์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
82 44511151 นางสุวรรณ วงศ์ทิม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
83 44511162 นางสาวสุวิมล เรืองพิมาย- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
84 44511173 นางเสาวนีย์ เลือกนารี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
85 44511184 นางสาวไสว ศิริ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
86 44511195 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญใช้- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
87 44511210 นางอภิชญา อำนาจไพบูลย์สุข- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
88 44511221 นางสาวอรทัย แก่นนาค- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
89 44511243 นางสาวอรรัตน์ ศรีอร่าม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
90 44511254 นางอรอนงค์ จันทร์งาม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
91 44511265 นางสาวอังคณา สังข์ทอง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
92 44511276 นางอัจจนา มีภู่- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
93 44511298 นางอัจฉรา วงศาโรจน์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
94 44511324 นางสาวอัญญรัตน์ สินเจริญ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
95 44511335 นางสาวอุไรวรรณ หมั่นมาก- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
96 44590015 นางสาวกันยา นันทิยะกุล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
97 44590026 นางสาวกาญจนา งามสมจิตต์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
98 44590037 นางสาวกิ่งดาว ผลพืช- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
99 44590048 นางสาวจันทร์ทิพย์ เพียรประเสริฐ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
100 44590059 นางจินดานุช ใจภักดี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
101 44590060 นางสาวจินตนา มะโนน้อม- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
102 44590071 นางสาวจินตวี บำบัตร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
103 44590093 นางชัชฎาพร รัตนวาร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
104 44590107 นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นแก้ว- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
105 44590118 นางสาวณัฐพร ศรีวรรณทอง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
106 44590129 นางดลนภา สงวนหงษ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
107 44590130 นางสาวตรึงตา ต้นน้อย- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
108 44590141 นางธิดา หาวิชิต- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
109 44590152 นางสาวนันทรัตน์ จงจิตร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
110 44590174 นางสาวนิตยา ภักดี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
111 44590185 นางสาวนุชนาถ วงศ์ไพรกรณ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
112 44590211 พันจ่าเอกหญิงเบญจภัค สางห้วยไพร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
113 44590222 นางสาวปณาลี ดีสวัสดิ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
114 44590233 นางสาวประไพ ชีวิโรจน์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
115 44590255 นางสาวปัณรวี พุทธิสารสิชฌน์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
116 44590277 นางปาริชาติ ยี่หวา- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
117 44590288 นางสาวผกามาศ เทศอมร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
118 44590299 นางสาวพนิดา เจริญสุข- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
119 44590303 นางสาวพรเพ็ญ พยัคฆสังข์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
120 44590314 นางสาวพะเยาว์ บุดดี- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
121 44590325 นางสาวพิมพร เจริญสุข- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
122 44590336 พันจ่าเอกไพโรจน์ ขันแก้ว- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
123 44590370 นางสาวเยาวลักษณ์ ประภาโส- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
124 44590381 นางสาวรมณ อยู่เจริญ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
125 44590392 นางสาวรัตติกาล สุขเจริญ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
126 44590417 นางสาวรุ่งนภา จันทร์เรืองฤทธิ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
127 44590428 นางสาวลำยอง สายสุวรรณ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
128 44590451 นางวลัยลักษณ์ สยามไชย- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
129 44590462 นางสาววันทนา คำดำ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
130 44590484 นางศิริลักษณ์ กังวาล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
131 44590510 นางสาวสมมารถ แก้วประสิทธิ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
132 44590521 นางสาวสมลักษณ์ พุทธิปรางค์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
133 44590532 นางสาวสมาพร ยุทธวิชัย- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
134 44590543 นางสาวสายฝน หนูแวว- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
135 44590565 นางสาวสุกัญญา อิ่มอุไร- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
136 44590576 นางสาวสุมาลี เย็นอนงค์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
137 44590587 พันจ่าเอกหญิงสุมิตรา โตชัยภูมิ- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
138 44590602 นางสาวหัสฐญา ถาวรมงคล- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
139 44590624 นางอมรรัตน์ วรสิงห์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
140 44590635 นางอรัญญา ประคองภักดิ์- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
141 44590646 นางสาวอัจฉรา พุ่มพวง- 20 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29