เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43510018 นางสาวกรกฏ วิเชียรเทียบ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
2 43510029 นางสาวกาญจนา เนินธรรม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
3 43510030 นางสาวเกศรา แย้มเม่ง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
4 43510041 นางไข่มุกข์ สุวรรณสุข- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
5 43510063 นางสาวจริยาภรณ์ เพชรนาค- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
6 43510074 จ่าเอกจัตุรงค์ รูปไธสง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
7 43510085 นางสาวจันทนา โอจริยภูมิ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
8 43510122 นางสาวจีรนันท์ อาลัยญาติ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
9 43510133 นางสาวจีระวรรณ์ หอยสังข์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
10 43510144 นางสาวจุฑามณี กาญจนกุล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
11 43510155 นางสาวชลธิชา โชติมัน- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
12 43510166 นางชลธิชา ศรีมงคล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
13 43510188 นางชุติมา วงศ์ช่าง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
14 43510203 นางสาวณัฐพร มณีศรีขำ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
15 43510214 นางสาวณัฐฤดี ผสมทรัพย์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
16 43510225 นางดลยา เข็มเพ็ชร- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
17 43510247 นางดวงมณี บัลลังการ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
18 43510258 นางดารา วงศ์ไพรินทร์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
19 43510292 นางทองสุข เกตุทอง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
20 43510306 นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
21 43510317 นางสาวทิพวัลย์ รัตนวิจิตร- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
22 43510328 นางสาวทิวาพร จันทราช- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
23 43510339 นางสาวทิวารัตน์ เวโรจนกุล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
24 43510362 นางธัญญาลักษณ์ เกตุแก้ว- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
25 43510384 นางนพมาศ ส่งเสริม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
26 43510395 นางนพรัตน์ ตรีโอษฐ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
27 43510409 นางนภาภรณ์ ผลพูล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
28 43510410 นางนวลฉวี แดงเนียม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
29 43510421 นางสาวนันทรัตน์ มณีโชติ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
30 43510432 นางสาวนันทวัน พึ่งสังวาลย์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
31 43510443 นางสาวนาตยา สถิตเกียรติไกร- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
32 43510454 นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
33 43510465 นางสาวน้ำค้าง ราชเสนา- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
34 43510476 นางน้ำทิพย์ วัฒนวิจารณ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
35 43510487 นางสาวน้ำผึ้ง ทะเสนฮด- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
36 43510502 นางนีระไพร ธิกะ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
37 43510513 นางสาวบรรจง บุญน้อม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
38 43510524 นางสาวบรรเจิดลักษณ์ คีรีแลง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
39 43510535 นางสาวบุษกร ผู้พิทักษ์รัตนกุล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
40 43510546 นางสาวปณัฏฐา สมจิตร- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
41 43510557 นางสาวประทุมพร ทองรักษ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
42 43510568 นางประพัฒน์ สินชุม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
43 43510580 นางสาวปริศนา นาคสวัสดิ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
44 43510591 นางสาวปาริชาติ ขวัญบุญ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
45 43510616 นางสาวผ่องใส เจียมจันทร์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
46 43510627 นางสาวพจมาลย์ แสงจิต- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
47 43510649 นางสาวพรชนก จู่จันทร์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
48 43510650 นางสาวพรเพ็ญ สังข์อยู่- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
49 43510661 นางสาวพรรธิภา ศิริรัตน์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
50 43510672 นางพัชรินทร์ ทรัพย์เอนก- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
51 43510683 นางสาวเพ็ญประภา สุทธิกุล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
52 43510694 นายมนัส มณีวงษ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
53 43510708 นายมิตร ศรีมังคละ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
54 43510719 นางสาวเยาวลักษณ์ ผดุงวงษ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
55 43510731 นายรังสรรค์ บุญสร้าง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
56 43510742 นางสาวรัชนก รักจรรยาบรรณ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
57 43510753 นางสาวรัตนะ ชาญเชี่ยว- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
58 43510775 นางสาวรุ่งทิพย์ พุทธรัตน์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
59 43510786 นางรุ่งลาวัลย์ ไทยเกิด- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
60 43510797 นางสาวเรณู พรมสวัสดิ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
61 43510812 นางสาววราภรณ์ สังข์ไว- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
62 43510834 นางวันทนา ทัศนพูนชัย- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
63 43510867 นางสาววันเพ็ญ วงษ์ษา- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
64 43510878 นางสาววันวิสา อ่วมเจริญ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
65 43510889 นางสาววาสนา เข็มทอง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
66 43510904 นางวิลาวัณย์ เพ็ชรวงศ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
67 43510915 นางวิไล วัฒนะศิริ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
68 43510926 นางสาววิไลพร พุกสิงห์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
69 43510948 นางสาวศศิธร ภู่กระจ่าง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
70 43510960 นางสาวศิริพร ชมชื่น- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
71 43510982 นางสาวศิริรัตน์ ชำนาญ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
72 43510993 นางสาวศิริวรรณ ศรีสุโข- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
73 43511002 นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
74 43511013 นางสาวสายใจ สุขสวัสดิ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
75 43511046 นางสาวสาลินี อภิบาลศรี- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
76 43511068 นางสาวสำราญ ไตรคุ้มดัน- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
77 43511080 นางสาวอิสรีย์ พิรุณสาร- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
78 43511105 นางสาวสุขุมาภรณ์ เหลืองขมิ้น- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
79 43511116 นางสุชาดา ไพรรัตน์สมวงศ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
80 43511138 นางสาวสุภัค อุดม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
81 43511149 นางสาวสุภาภรณ์ นิยมสรวญ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
82 43511161 นางสาวสุพิชา เงียบรอด- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
83 43511172 นางสาวสุอัญญา โตสกุล- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
84 43511183 จ่าโทหญิงดวงพร ช้างแก้วมณี- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
85 43511208 จ่าเอกหญิงสายพิน บุญยศ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
86 43511219 จ่าโทหญิงอรทัย สุโพธิ์แสน- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
87 43511220 นางสาวอชรพร ชื่นอารมณ์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
88 43511231 นางสาวอชิดา บุญเจริญ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
89 43511264 นางสาวอนงค์ จันทรประทุม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
90 43511275 นางสาวอมรรัตน์ โปยขุนทด- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
91 43511286 นางอรพิน คำโต- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
92 43511301 นางสาวอรัญญา จันทร์ประกอบ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
93 43511312 นางอัชฌา แสงกลาง- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
94 43511323 นางสาวอัชรี ปั้นศิริ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
95 43511345 นางสาวณัฏฐณิชา กลิ่นหอม- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
96 43511356 นางสาวอุบลรัตน์ รอดสา- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
97 43511367 นางอุไรภรณ์ อิ่มใจ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
98 43511378 นางอุษณีย์ เสริมโสภณ- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
99 43511389 นางเอมอร เฟื่องพูนทรัพย์- 30 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29