เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 42510028 นางสาวกัญญาลักษณ์ เจียรโณรส- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
2 42510039 นางสาวใกล้รุ่ง เขียวประเสริฐ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
3 42510040 นางสาวขวัญดาว กรีฉัตร- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
4 42510062 นางจงอาภรณ์ นันทมานพ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
5 42510084 นางจรีพร ผดุงประเสิรฐกุล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
6 42510110 นางสาวจันทิมา วิชกูล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
7 42510143 นางสาวจุฑารัตน์ อารีประเสริฐสุข- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
8 42510154 นางสาวจุฑารัตน์ เลิศศิริ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
9 42510187 นางชลทิชา ฤทธิ์เรือง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
10 42510198 นางสาวชลาลัย หาชื่นใจ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
11 42510213 นางณภัทรวิภูมิ กลิ่นสุหร่าย- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
12 42510224 นางสาวณัทฐิญา เกษมจิตร์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
13 42510246 นางดวงเนตร อัครปัญญาวิทย์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
14 42510257 นางถิรวรรณ ศริญญาวัจน์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
15 42510268 นางสาวทวีสิน บุตรดีวงค์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
16 42510280 นางสาวธัญชนก เพ็งบุญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
17 42510291 นางธิดา นาคนุช- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
18 42510327 นายนพดล เชื้อเมืองพาน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
19 42510349 นางสาวนัตติมา สงวนทรัพย์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
20 42510350 นางสาวนันท์วิภา หนูทองแก้ว- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
21 42510361 นางสาวนัยนา สกุลหอม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
22 42510372 นางนิตยา วงศ์สมุทร- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
23 42510383 นางน้ำฝน มากเจริญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
24 42510394 นางสาวบงกช เอี่ยมโภคาประดิษฐ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
25 42510408 นางสาวบุบผา ศรีเมือง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
26 42510419 นางเบญจมาภรณ์ กลิ่นหอม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
27 42510431 นางเบญจวรรณ ปรีดากรณ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
28 42510442 นางประทวน สำเภาแก้ว- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
29 42510453 นางประทีป ปั้นทอง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
30 42510486 นางสาวปาจรีย์ เนาวภาส- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
31 42510501 นางผุสดี ฟุ้งสวัสดิ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
32 42510523 นางพนิตนาฏ มีเจริญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
33 42510534 นางสาวพรทิพย์ คงพละ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
34 42510545 นางสาวพรนภา เอี่ยมกล้าหาญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
35 42510556 นางพรผกา เจริญสุข- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
36 42510567 นางพัชรา พวงพิกุล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
37 42510578 นางสาวพิชญพันธุ์ คนียพันธุ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
38 42510589 นางพิชาภัค เข็มนาค- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
39 42510604 นางพุทธชาติ รีละออง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
40 42510615 นางเพียงจิตร์ ตั้งสุปรีชาเมธ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
41 42510626 นางเพียงพร เชื้อบุปผา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
42 42510637 นางสาวเพียงใจ เอี่ยมมิ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
43 42510648 นางเพ็ญณี สาราจันทร์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
44 42510659 นางสาวเพ็ญศิริ บุปผาพิบูลย์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
45 42510660 นางสาวภรภัทร หอมเนียม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
46 42510671 นางภัทรวรรณ แจ่มจำรัส- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
47 42510682 นางสาวมริสา เฉลยจรรยา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
48 42510707 นางสาวมานิสา ทิพย์สุข- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
49 42510718 นางสาวเมตตา ศรีสร้อย- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
50 42510729 นางรัชนี นุตเจริญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
51 42510730 นางสาวรัชนี พันธุพาณิชย์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
52 42510752 นายรุ่งตะวัน ไชยคำ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
53 42510763 นางรุ้งนภา หอระตะ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
54 42510774 นางสาวลักขณา พวงดอกไม้- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
55 42510785 นางสาวลัคนา เปรมสกุล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
56 42510796 นางสาวลัดดา สิทธิมงคล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
57 42510800 นางลัดดา แกล้วทนงค์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
58 42510811 นางสาววรรณา กังใจ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
59 42510822 นายวรวุฒิ เลิศเชาวนะ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
60 42510855 นางสาววัลลภา วันเทวิน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
61 42510866 นางสาววาสนา ชลารักษ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
62 42510877 นางสาววาสนา บุดดี- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
63 42510888 นางสาวกริษฐา ยิ้มแย้ม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
64 42510899 พันจ่าเอกวิชัย ไหมดี- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
65 42510925 นางสาววิไลวรรณ ดวงแก้ว- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
66 42510936 นางสาววีรนุช มีชัย- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
67 42510981 นางสมสมัย เหลืองธีรนาท- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
68 42510992 นายสมหมาย โชติเสน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
69 42511001 นางสาวสมใจ จำเริญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
70 42511012 นางสาวสมใจ เกื้อกูลขจรกิจ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
71 42511045 นางสาวสุกัญญา มะลิหอม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
72 42511056 นางสาวสุกัญญา วันทา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
73 42511067 นางสาวสุชาดา เอี่ยมจริง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
74 42511078 นางสาวสุดา วัยเจริญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
75 42511104 นางสาวสุนันท์ แก้วตา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
76 42511126 นางสุพรรณี จรรยา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
77 42511137 นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์สุข- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
78 42511159 นางสาวสุรินทร์ ดำนา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
79 42511160 นายสุวิทย์ ดวงเวียง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
80 42511171 นางสาวเสาวณี บัวเขียว- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
81 42511193 นางสาวเสาวรส มูลทองชุน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
82 42511207 นางโสพิศ เจริญวุฒิวงษา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
83 42511218 นางสาวอนงค์ วังทัน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
84 42511229 นางสาวอนุชิดา จิตตรง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
85 42511241 นางสาวอรุณี บุญน้อม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
86 42511252 นางสาวอัญชณา บุญดิเรก- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
87 42511263 นางสาวอัญชลี หังสาจะระ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
88 42511274 นางสาวอัญชลีกร ทองแช่ม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
89 42511285 นางสาวอัมพร สระกัน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
90 42511296 นางอาภรณ์ จาดทองคำ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
91 42511333 นางคำฤดี สมคำศรี- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
92 42511344 นางสาวจรรยาภรณ์ บุญสุวรรโณ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
93 42511355 นางสาวจันทร์จิรา ชุ่มชูจันทร์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
94 42511366 นางสาวจันทร์พร จันทร์สิน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
95 42511377 นายจำลอง แก้วประเสริฐ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
96 42511399 นางสาวจุไลลักษณ์ ทรัพย์วัฒนกุล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
97 42511403 นางสาวทิพย์สุดา สอนอ่อง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
98 42511414 นางธีรภัทร์ อินทะจำปา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
99 42511425 นางนธีทอง อึ่งแดง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
100 42511436 นางสาวนฤมล ทองแสวง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
101 42511447 จ่าเอกหญิงเบญจมาศ แมลงทับทอง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
102 42511458 นางประทีป พุดปา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
103 42511469 นางสาวปัทมา จิรพงศ์พิพัฒน์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
104 42511470 นางสาวพิศยา สังข์เจริญกุล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
105 42511481 นางมัลลิกา สวัสดิ์พรไพบูลย์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
106 42511492 นางสาววรา เขียวประทุม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
107 42511506 นางสาววราภรณ์ ซิ้มพานิช- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
108 42511517 นางวิลัยวรรณ กงเพชร- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
109 42511528 นางสาวสมพร ชื่นจิตร์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
110 42511539 นางสาวสุนิดา ยังศิริ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
111 42511540 นางสาวสุมาลี ศรีวิลัย- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
112 42511551 นายอภิชาติ วังตระกูล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
113 42511562 นางสาวอินทิรา อินทร์เกิด- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
114 42511573 นางสาวอโนทัย เนียมโงน- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
115 42590013 นางกรรณิการ์ ไชยชาญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
116 42590024 นางสาวกัลยา ขันธุวาร- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
117 42590035 นางสาวกานดา ประภาโส- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
118 42590046 นางสาวขวัญใจ ขนรกุล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
119 42590057 จ่าเอกครรชิต หนากลาง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
120 42590068 นางสาวจันทร์ทิพย์ จานุสรณ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
121 42590079 นางสาวเจนจิรา ศรีคัทธะนาม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
122 42590080 นางสาวชวนา แสงขำ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
123 42590091 นางทัศนีย์ จิตลิขิต- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
124 42590105 นางสาวธิดาพร พร้อมพงศทร- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
125 42590116 นางสาวนงค์ลักษณ์ ขำชัยภูมิ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
126 42590127 นางสาวนภาพร ศรีมงคล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
127 42590138 นางสาวนฤมล เนินนอก- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
128 42590149 นางสาวนวพร สุภาพพันธ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
129 42590150 นางสาวนันทรัตน์ หาญเหี้ยม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
130 42590161 นางสาวนัยนา ขันธุวาร- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
131 42590172 นางสาวนารีรัตน์ สองเมือง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
132 42590183 นางสาวนิภา ฟุ้งจันทึก- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
133 42590194 นางสาวน้ำค้าง จันทร- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
134 42590208 นางสาวเนตรนภา ฐานา- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
135 42590219 นางสาวบุศรา ภิรมย์วงษ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
136 42590220 นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ศรีแก้ว- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
137 42590231 นางสาวประทุมพร ศรตีป- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
138 42590242 นางประยูรศรี สยามรัตน์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
139 42590264 นางปิยนุช อินทร์ปิ่น- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
140 42590275 นางเพชรรุ่ง วารนิช- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
141 42590286 นางสาวภคินี หอมหวล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
142 42590297 นางยุบล ศรีสังข์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
143 42590334 นางสาวรุ่งทิพย์ ใจช่วย- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
144 42590345 นางลำเภย โคกขุนทด- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
145 42590356 นางสาววรรณา สีสด- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
146 42590367 นางสาววรรณา ไชยริปู- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
147 42590378 นางสาววรุณรัตน์ พันธุ์พิริยะ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
148 42590389 นางสาววิสสุตา ญาตินิยม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
149 42590390 นางสาววิไลพร นิลยอง- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
150 42590404 นางสาววีณา ลิมประเสริฐสุข- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
151 42590426 นางสาวสมทรง ลำใย- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
152 42590448 นางสาวสันทนา มุกดาเพชรรัตน์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
153 42590459 นางสาวสายฝน กาบปี- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
154 42590460 นางสาวสุกัญญา จันทเจริญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
155 42590471 นางสาวสุขสถิตย์ อาสากิจ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
156 42590482 นางสาวสุพัตตรา พรมงาม- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
157 42590493 นางสาวสุภัค คงชัยกุล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
158 42590507 นางสาวหนึ่งฤทัย ดิษเจริญ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
159 42590518 พันจ่าโทหญิงหนึ่งฤทัย เปรมกมล- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
160 42590529 นางสาวอนงค์ ศรีจันทร์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
161 42590530 นางสาวสุพิชชา เชาวรัตน์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
162 42590541 นางสาวอรวรรณ วุฒิเกตุ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
163 42590552 นางสาวอรอุมา เสียงประเสริฐ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
164 42590563 นางสาวอรัญญา อุปัตวงศ์- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
165 42590574 นางสาวปาริชาต บุญครุฑ- 5 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29