เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41510016 นางสาวกนกวรรณ์ มาวิน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
2 41510027 นางสาวกมลรัตน์ แดงกระจ่าง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
3 41510038 นางสาวกษมา หมั่นการ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
4 41510049 นางกัลยา นพภาลัย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
5 41510050 นางกาญจนา อินทร์ประสิทธิ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
6 41510061 นางสาวเกศสุดา วรรณประเวศ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
7 41510083 นางสาวไข่มุก ล้ำเลิศ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
8 41510094 นางสาวจมาภรณ์ เฉลาฉายแสง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
9 41510108 นางสาวจรรยา ภู่กลั่น- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
10 41510119 นางจรินทร์ ทัดเทียมพร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
11 41510120 นางสาวจันทรา โพธิ์ไทร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
12 41510131 นางจารุจิต อุไรรัตน์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
13 41510142 นางสาวจุฑาทิพย์ ยิ่งยง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
14 41510153 พันจ่าเอกฉลอง โจ้พิมาย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
15 41510164 นางสาวชบา คล้ายยา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
16 41510175 นางสาวชรินทร สุดประเสริฐ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
17 41510186 นางสาวชุติมา เย็นสำราญ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
18 41510197 นางสาวชื่นจิตต์ คงเจริญ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
19 41510201 นางณิชากร แก่นเผือก- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
20 41510212 นางสาวดาวรัตน์ ชาติทรัพย์สิน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
21 41510223 นางสาวทัศนีย์ คนเล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
22 41510234 นางสาวทัศนีย์ สุทธิพงษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
23 41510245 นางทิพย์ระวี กระต่ายเผือก- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
24 41510256 นางทิพวรรณ เพียรดี- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
25 41510267 นางนงเยาว์ เนตรสุนทร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
26 41510290 นางนิตยา ถนอมศักดิ์ศรี- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
27 41510326 นางสาวนิรมล สมัครราษฎร์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
28 41510337 นางสาวนิษรัฎชา บุญศิลป์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
29&