เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41510016 นางสาวกนกวรรณ์ มาวิน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
2 41510027 นางสาวกมลรัตน์ แดงกระจ่าง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
3 41510038 นางสาวกษมา หมั่นการ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
4 41510049 นางกัลยา นพภาลัย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
5 41510050 นางกาญจนา อินทร์ประสิทธิ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
6 41510061 นางสาวเกศสุดา วรรณประเวศ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
7 41510083 นางสาวไข่มุก ล้ำเลิศ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
8 41510094 นางสาวจมาภรณ์ เฉลาฉายแสง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
9 41510108 นางสาวจรรยา ภู่กลั่น- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
10 41510119 นางจรินทร์ ทัดเทียมพร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
11 41510120 นางสาวจันทรา โพธิ์ไทร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
12 41510131 นางจารุจิต อุไรรัตน์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
13 41510142 นางสาวจุฑาทิพย์ ยิ่งยง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
14 41510153 พันจ่าเอกฉลอง โจ้พิมาย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
15 41510164 นางสาวชบา คล้ายยา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
16 41510175 นางสาวชรินทร สุดประเสริฐ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
17 41510186 นางสาวชุติมา เย็นสำราญ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
18 41510197 นางสาวชื่นจิตต์ คงเจริญ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
19 41510201 นางณิชากร แก่นเผือก- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
20 41510212 นางสาวดาวรัตน์ ชาติทรัพย์สิน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
21 41510223 นางสาวทัศนีย์ คนเล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
22 41510234 นางสาวทัศนีย์ สุทธิพงษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
23 41510245 นางทิพย์ระวี กระต่ายเผือก- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
24 41510256 นางทิพวรรณ เพียรดี- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
25 41510267 นางนงเยาว์ เนตรสุนทร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
26 41510290 นางนิตยา ถนอมศักดิ์ศรี- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
27 41510326 นางสาวนิรมล สมัครราษฎร์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
28 41510337 นางสาวนิษรัฎชา บุญศิลป์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
29 41510359 นางบุณฑริกา เจนพานิช- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
30 41510360 นางสาวบุษบง ห่อทองคำ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
31 41510371 นางสาวประเมิน หมายแม่น- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
32 41510382 นางสาวปานจันทร์ ปั้นวิลัย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
33 41510393 นางสาวผกามาศ วิริยะพันธ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
34 41510407 นางสาวจาฏุพัจน์ เอี่ยมศิริ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
35 41510418 นางสาวแพรวพรรณ์ พิเศษ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
36 41510429 นายภิญโญ สกุลนุ่ม- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
37 41510430 นางสาวภิรมย์ พิศาภาค- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
38 41510452 นางมุกดาวรรณ ผลพานิช- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
39 41510463 นางสาวเมตตรา คนรักษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
40 41510474 นางสาวเยาวลักษณ์ นกพึ่ง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
41 41510485 นางสาวรพีพร สุวรรณวงศ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
42 41510496 นางสาวรสริน พลอยวิเศษ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
43 41510500 นางสาวรองรัตน์ ชัชวาลย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
44 41510522 นางสาวรัดดารัต ศรีจันทร์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
45 41510533 นางรัตนา ขอบุญส่งเสริม- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
46 41510544 นางสาวรัตนา เทียมสงวน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
47 41510555 นายราเชน ฟุ้งสวัสดิ์- 5 กรกฎาคม 2507 อนุมัติ
48 41510566 นางสาวรุ่งนภา มณีนัย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
49 41510577 นางรุ่งรัตน์ พรมมา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
50 41510588 นางรุ่งอรุณ อาปะนนท์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
51 41510599 นางสาวเรณู เครืออนันต์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
52 41510603 นางสาวเรณู ชุติปัญญะบุตร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
53 41510614 นางสาวเรณู พลับจีน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
54 41510625 นางสาวเรณู อินทร์ตา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
55 41510636 นางสาวฤดี จงสถาวร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
56 41510658 นางสาววราภรณ์ พงศ์ทิพย์พิทักษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
57 41510669 นางสาววลัยภรณ์ คงเจริญ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
58 41510670 นางวัฒนา บุปผาเจริญ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
59 41510706 นางสาววิไล เหลืองอ่อน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
60 41510728 นางวิไลพร พลชุมแสง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
61 41510740 นางสาวศศิธร กิจสุวรรณ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
62 41510751 พันจ่าโทศศิมา จันทรังษี- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
63 41510773 นางศิริรัตน์ โสมนัส- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
64 41510784 นางสาวศิริลักษณ์ จำนงมา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
65 41510809 นางสาวสมพิศ วิสิฐพงศกร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
66 41510821 นางสาวสมหญิง แสวงทรัพย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
67 41510832 นางสมหมาย ถิรวิทยาคม- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
68 41510843 นางสาคร นันทโกวัฒน์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
69 41510854 นางสาวสายชล พูลทวี- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
70 41510865 นางสาวสายวรุณ จันทร์ภิรมย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
71 41510876 นางสาวสุจรรยา แสงวัชรสุนทร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
72 41510887 นางสุดสวาท กุลกาลยืนยง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
73 41510898 นางสุทิศษา แพงมา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
74 41510902 นางสาวสุธามาศ ธระสวัสดิ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
75 41510913 นางสาวสุนันท์ ลอบครอบ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
76 41510935 นางสาวสุพัตรา ลันวงษา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
77 41510946 นางสาวสุรัตนา บุศธรรม- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
78 41510957 นางสาวสิรินธร ศิริประเสริฐ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
79 41510968 นายศิขรินทร์ พันณะกิจ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
80 41510979 นางแสงเดือน นาคพันธ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
81 41510991 นางสาวเหมือนฝัน ไกรวัลย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
82 41511000 นางสาวอนงค์ พัฒนะเศรษฐกุล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
83 41511011 นางสาวอรทัย ทิพย์สูตร์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
84 41511022 นางสาวอรอนงค์ คนเสงี่ยม- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
85 41511033 นางอัญชลี คงชิต- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
86 41511044 นางอาภาพรรณ ระจิตดำรงค์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
87 41511055 นางอุษา ศุภมิตรกฤษณา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
88 41511066 นางประสพ พวงไพโรจน์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
89 41590012 นางสาวกนกกาญจน์ หน่อคำหล้า- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
90 41590023 นางกรรณิการ์ บุญเรือง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
91 41590034 นางสาวกานดา ขันโท- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
92 41590045 นางสาวแก้วพรา ไกรสุข- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
93 41590056 นางสาวจงกล แดงนาวงษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
94 41590067 นางสาวจารุวรรณ คลังทรัพย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
95 41590078 นางสาวจุฑาทิพย์ จิตประคอง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
96 41590089 นางสาวจิราภรณ์ ผิวทอง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
97 41590090 นางสาวฉอเลาะ ธรรมวิริยะ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
98 41590104 นางสาวชนัดดา ศุภมงคล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
99 41590115 นางสาวชุลี สิทธิบุศย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
100 41590126 นางสาวดวงใจ ทันไชย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
101 41590137 นางสาวดารารัตน์ ธรรมมะ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
102 41590148 นางสาวนงนุช บุรขจรกุล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
103 41590159 พันจ่าโทหญิงนภาภรณ์ เพิ่มทรัพย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
104 41590160 นางสาวนุชนาถ สวัสดิภูมิ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
105 41590171 นางสาวบุปผา เหมือนโพธิ์สกุล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
106 41590207 นางสาวปิยะวดี พุฒไทย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
107 41590218 นางพรทิวา มีลาภ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
108 41590229 นางสาวพิมหทัย ทองเกิด- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
109 41590230 นางเพ็ญศรี เฉยฉิว- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
110 41590241 นางมาลัยรัตน์ วงศ์ภัทรวรกุล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
111 41590252 นางสาวยุพิน ถกลประจักษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
112 41590274 นางสาวรุ่งนภา ชาวแกลง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
113 41590285 นางลัดดาวัลย์ ปิยวาจานุสรณ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
114 41590296 นางสาววรัญญา งาเจือ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
115 41590300 นางสาววาสนา แต้มทอง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
116 41590311 นางสาววิภารัตน์ พรตเจริญ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
117 41590322 นางสาววิลาวัลย์ วิจิตรสมบัติ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
118 41590333 นางสาวศิริกุล ทรัพย์เรือง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
119 41590344 นางสาวสาลินี แก้วกระจาย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
120 41590355 นางสุดารัตน์ ด้วงเงิน- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
121 41590366 นางสุมาลี โสชาติ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
122 41590377 นางสิริภรณ์ งามกิจ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
123 41590388 นางสาวเสาวนีย์ มามีไชย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
124 41590399 นางสาวเสาวลักษณ์ มงคลสุข- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
125 41590403 นางแสงทิพย์ ธรรมจิตร์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
126 41590414 นางสาวหทัยกานต์ สุขสอาด- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
127 41590425 นางสาวอรอุมา แซ่ลี้- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
128 41590436 นางสาวอรัญญา โชติสุวรรณ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
129 41590447 พันจ่าเอกหญิงอัจฉรา พ้นภัย- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
130 41590458 นางสาวอัจฉรา สถิตาภินันท์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
131 41590469 นางสาวอารีย์ สอนธรรม- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
132 41590470 นางสาวอำพร คงทรัพย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
133 41590481 นางสาวอำพร นุชแป้น- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
134 41590492 นายอุดม สียา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
135 41590506 นางสาวไอยริน คงชัยกุล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29