เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001006 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง55-แบบ 2.1 เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57810018 นางสาวกิจติยา รัตนมณี- 15 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
2 58810060 นางจุฑามาศ ผลมาก- 12 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
3 59810007 นางจิราณี ปัญญาปิน- 1 พฤษภาคม 2563 อนุมัติ
4 59810008 นางสาวทิพวรรณ บุญสนอง- 5 พฤษภาคม 2563 อนุมัติ
5 59810009 นางสาวนุชรีย์ แสงสว่าง- 29 พฤษภาคม 2563 อนุมัติ
6 59810010 นางสาวบุศรา แสงสว่าง- 22 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
7 59810012 นางสาวศิริกาญจน์ จินาวิน- 5 พฤษภาคม 2563 อนุมัติ
8 59810013 นางสาวสุนีย์รัตน์ บุญศิลป์- 15 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29