เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001006 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) - ปรับปรุง 55 - ป.เอก เต็มเวลา หลักสูตรนานาชาติ
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57810018 นางสาวกิจติยา รัตนมณี-- รออนุมัติ
2 58810060 นางจุฑามาศ ผลมาก-- รออนุมัติ
3 59810007 นางจิราณี ปัญญาปิน- 1 พฤษภาคม 2563 อนุมัติ
4 59810008 นางสาวทิพวรรณ บุญสนอง-- รออนุมัติ
5 59810009 นางสาวนุชรีย์ แสงสว่าง-- รออนุมัติ
6 59810010 นางสาวบุศรา แสงสว่าง-- รออนุมัติ
7 59810012 นางสาวศิริกาญจน์ จินาวิน-- รออนุมัติ
8 59810013 นางสาวสุนีย์รัตน์ บุญศิลป์-- รออนุมัติ




  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29