เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53810010 นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 53810011 นางสาววิราวรรณ์ คำหวาน- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
3 53810012 นางสาวศุภนารี เกษมมาลา- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
4 53810199 นางสาวบรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
5 53810200 พันตำรวจโทหญิงปริญญา แก้วสงค์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
6 53810201 นางสาวรัชดา พ่วงประสงค์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
7 53810202 นางสาวอรนุช ชูศรี- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
8 53810203 นางอรพินท์ หลักแหลม- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
9 54810189 นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่งสาง- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29