เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920010 นางจำเนียร พรประยุทธ- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 52920215 นางสาวจันทร์จิรา อยู่วัฒนา- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
3 52920216 นางจิรภาภรณ์ ปัญญารัตนโชติ- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
4 52920224 นางสุนีย์ จุ่มกลาง- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
5 52920227 นางสาวอัญชนา สุขอนนท์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
6 52920228 นางสาวอัญชลี จันทร์ปรุง- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
7 52920229 นางสาวอัมภากร หาญณรงค์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
8 52920952 นางสาวณภาภัช พุทธรักษา- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
9 53920031 นางสาวลลิตา บุญงาม- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
10 53920033 นางสาวสายสุนีย์ อ้ายโน- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
11 53920599 นางจุฑามาศ ใบพิมาย- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
12 54920147 นางภิรญา จำปาศรี- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
13 54920151 นางสาวศมนรักษ์ สุวรรณทรัพย์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
14 54920154 นายอนุสรณ์ แน่นอุดร- 28 เมษายน 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29