เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920011 พันตรีหญิงจีรประภา สุวรรณ- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
2 52920015 นางทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์- 24 ธันวาคม 2558 อนุมัติ
3 52920021 นายรังสันต์ ไชยคำ- 24 ธันวาคม 2558 อนุมัติ
4 52920226 นางสาวอรวรรณ คงเพียรธรรม- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
5 53920032 นางสาววชิรา ปิยะพันธุ์- 29 ตุลาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29