เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921422 นางสาวจรรยา ภู่กลั่น- 23 มิถุนายน 2552 อนุมัติ
2 46921498 นางสาวสมจินตนา ขุนเศรษฐี- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
3 49920712 นางสาวกัลยา มั่นล้วน- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
4 49920811 นางสาวสุรีย์รัตน์ ธนากิจ- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
5 49923997 นางสาวจินตนา มะโนน้อม- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
6 49924000 นางชัชฎาพร รัตนวาร- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
7 49924048 นายปัณณทัต บนขุนทด- 8 มิถุนายน 2552 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29