เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47921841 นางสกุล ทองเปลว- 18 ตุลาคม 2550 อนุมัติ
2 47921858 นางพรเพ็ญ ภัทรากร- 11 ตุลาคม 2550 อนุมัติ
3 47921889 นางสาวอุดมลักษณ์ จำสัตย์- 4 ตุลาคม 2550 อนุมัติ
4 47921902 นางสาวรุ่งรัตน์ งามจิรัฐิติกาล- 6 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29