เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47920306 นางสาวกุลนิดา โสรัจจะวงค์- 24 มกราคม 2551 อนุมัติ
2 47920322 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเสริม- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
3 47921834 นางสาวอนิสา อรัญคีรี- 8 กุมภาพันธ์ 2551 อนุมัติ
4 47921872 นางสาวจันทิมา วิชกูล- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
5 47921919 นางสาวสมใจ พรภิกานนท์- 24 มกราคม 2551 อนุมัติ
6 47921926 นางสาวพนิดา จันดา- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29