เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46924056 นางสาวพรเพ็ญ กาญจนธัญรัตน์- 2 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
2 46924064 นางสาวรัชนี แม้ไพบูลย์สุข- 2 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
3 46924072 นางสาววรรณนภา พามา- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29