เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53921079 นางเกศินี อารยะสมบูรณ์- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
2 53921083 นางจันทร์ประภา นางาม- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
3 53921089 นางชุติมา บุญตาทิพย์- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
4 53921093 นางสาวธิดารัตน์ สุตะโคตร- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
5 53921107 นางพิศมัย กองทรัพย์- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
6 53921117 นางสาวรุจิรา งิ้วโสม- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
7 53921126 นางศรินทิพย์ บุตราช- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
8 53921314 นางพิศมัย พรหมพันห้าว- 11 เมษายน 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29