เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920620 นางสาวพจณีย์ ดวงจรัส- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 53920627 นางสุภา อัคจันทร์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
3 53920628 นางสาวเสาวนีย์ คงนิรันดร- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
4 53920654 นางวาสนา นามเหลา- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29