เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48921451 นางกนิษฐา พรหมงาม- 11 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
2 48921475 นางจงจิต บุญอินทร์- 11 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
3 48921499 นางจันทร์นิภา เภตรา- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
4 48921505 นางนารี คงกระจ่าง- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
5 48921512 นางน้ำค้าง พรหมเสน- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
6 48921536 นางสาววาสนา ชำนาญอักษร- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
7 48921543 นางสาววิไล อารีรุ่งเรือง- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
8 48921567 นางสาวเสาวภา ภู่ประคำ- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
9 48921581 นางอำพร ทองดีนอก- 11 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29