เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101084 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47924682 นางสาวนารี ศรชัย- 15 พฤษภาคม 2550 อนุมัติ
2 47924699 นางสาวประกอบพร ทิมทอง- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
3 47924712 นางสาวพรจันทร์ สุวรรณมนตรี- 21 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
4 47924811 นางสาวสุพัตรา สิงห์อุตสาหะชัย- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
5 47924835 นางสาวอรุณลดา นางแย้ม- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
6 47924842 นางสาวอังคนา ชนชนะ- 6 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
7 47924859 นางสาวอัจษรา บุญมีศรีทรัพย์- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29