เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48921611 นางสาวนภารัตน์ บัวศรีใส- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
2 51920307 นางณัฐชา พัฒนา- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
3 51924343 นายสัญญา โพธิ์งาม- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
4 51924374 นางสุภาพ ภาสุรกุล- 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติ
5 51929821 นางจินตนา พรรณเนตร- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29