เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46921527 นางสาวพัชรินทร์ ศิลป์กิจเจริญ- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
2 47921827 นางวริศรา ท่าหิน- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
3 47921964 นางสาวดารพรรณ สุวรรณพงษ์- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
4 47921995 นางสาวจตุพร ร่างใหญ่- 18 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
5 47922015 นางชนากานต์ ประทุมมา- 11 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
6 48921673 นางสาววิราวรรณ จันทมูล- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29