เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43922310 นางสาวพรพิมล เวชกุลธำรง- 21 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
2 44920056 นางมินตกาญจน์ ชลอรักษ์- 18 พฤศจิกายน 2547 อนุมัติ
3 44920067 นายวิสุทธิ์ โนจิตต์- 21 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
4 44921969 นางสาวบุญเตือน เหลืองเลิศขจร- 21 ตุลาคม 2547 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29