เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 42922205 เรือโทหญิงนวรัตน์ ด้วงชะอุ่ม- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
2 42922216 เรือโทหญิงนันทณี ปาระมี- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
3 42922249 เรือโทหญิงวราภรณ์ พรหมศิริ- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
4 43922309 นายทวีศักดิ์ กสิผล- 18 ตุลาคม 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29