เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45922600 นางสาวชวรินทรา ยอดแสง- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
2 45922611 นางประภา บุญมาก- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
3 45922703 นางสาวพวงผกา ปัญโญ- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
4 46921307 นางกุลภัสสร์ จิตศรัทธา- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29