เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44920159 นางจันทิมา แก้วทอง- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
2 44920296 นางสาวพรรณกร เมืองมั่น- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
3 44920377 นางสาวอนันญา คุ้มเดช- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
4 44921947 นางสาวปรียานุช กาญจนภูพิงค์- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
5 45922666 นางสาวอรวรรณ วรรณสวัสดิ์- 30 เมษายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29