เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39921695 นางอุษา สุวรรณเพชร- 17 กรกฎาคม 2546 อนุมัติ
2 42922364 นางสาวสุวรรณา นาควัชรางกูร- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
3 42924685 นางพรพิมล พรภิกานนท์- 17 กรกฎาคม 2546 อนุมัติ
4 43921991 นางสาวมณีรัตน์ พากเพียร- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
5 43922011 นางสาวสุดใจ พาณิชย์กุล- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
6 43922077 นางชวนพิศ ศิริไพบูลย์- 17 กรกฎาคม 2546 อนุมัติ
7 43922088 นางสาวนุสรา สุขศิริ- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
8 43922125 นางสาวไพลิน พงษ์ชวลิต- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
9 44920148 นางจรัสศรี แตงฉิม- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
10 44920171 นางสาวจารุวรรณ สิริวัฒนสกุล- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
11 44920182 นางสาวชื่นฤทัย ยี่เขียน- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
12 44920229 นางประเทือง เจียมตน- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
13 44920322 นางลำยอง นกหงษ์- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
14 44920366 นางสุพรรณี วิชกูล- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
15 44920388 นางสาวอโนชา กลิ่นสุคนธ์- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
16 44920403 นางสาวอารีย์ ป้อมประสิทธิ์- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29