เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 42922445 นางทิพย์วัลย์ คุณวัฒน์- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
2 42922515 นางสาวเบ็ญจา มุกสกุล- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
3 43922000 นางสุขใจ ประชากรณ์- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
4 43922033 นางสาวอรุณี ไชยฤทธิ์- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
5 43922044 นางกฤษณา ไทยกล้า- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
6 43922103 นางสาวปาลิตา อังคะนาวิน- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
7 43922136 นางมะลิวัลย์ นาวีระ- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
8 43922169 นางรานี หงษ์สถิตย์- 17 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
9 43922170 นางวรรษา ภู่ทองเกษ- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
10 43922181 นางสาววิลัย เดชมา- 17 ตุลาคม 2545 อนุมัติ
11 43922206 นางสาวศิวิไล บรรเทาทุกข์- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
12 43922217 นางสาวสมใจ ตั้งจันทร์แสงศรี- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
13 43922239 นางสาวสุดใจ แสงสุนทร- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
14 43922262 นางสุมาลี เส็งประเสริฐ- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
15 43922273 นางอัจฉรา มั่นหาญ- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
16 43922516 นางสาวประดับพิณ ภูธนะกูล- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29