เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39921385 พันเอกหญิงกาญจนา พานิชมาท- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
2 42922319 นางสาวนวชล จงเปรมกิจไพศาล- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
3 43922066 นางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
4 44920230 นางประนอม บัวสรวง- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
5 44920263 นางปัจทุมมา หมื่นหน้า- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
6 44920274 นางสาวปัญจพร หริ่งรอด- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29