เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39921466 นางชไมพร หน่ายคร- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
2 39921477 นางสาวแช่มช้อย สุนทรประเสริฐ- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
3 39921569 นางสาวยุพา ริมดุสิต- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
4 41921461 นางสาวรัตนาภรณ์ แจ่มจำรัส- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
5 41921472 นางสาววัชรี อินทโชติ- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
6 42922412 นางสาวขจิตพรรณ เหลืองวิรุจน์กุล- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
7 42922423 นางจันทร์งาม ศิริวัน- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
8 42922489 นางนิภา แวววิจิต- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
9 42922490 นางสาวนิรมล สงวนวงศ์- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
10 42922537 พันโทหญิงปนัดดา วรปัญญา- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
11 42922548 นางสาวพรทิพย์ สุขอดิศัย- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
12 42922560 นางเรวดี ภุมมะกสิกร- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
13 42922582 นางสาววัชรา ตุ้มวิจิตร- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
14 42922593 นางวันทนา พรหมเศรณี- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
15 42922607 นางสาววาสนา อิศรางกูร ณ อยุธยา- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
16 42922630 นางสาวอุมาภรณ์ เรืองภักดี- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
17 43922055 นางขนิษฐา เล็กรุ่งเรืองกิจ- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
18 43922114 นางปิยะดา ขึ้นกลาง- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
19 43922147 นางมัทนา อาคาสุวรรณ- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
20 43922158 นางยุพิน พรสมุทรสินธุ์- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
21 43922240 นางสาวสุนันท์ การีชิต- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
22 43922251 นางสุภัทรา ทรัพย์นภาพร- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
23 43922505 นางสาวนงลักษณ์ มาวัชระ- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
24 43922653 นางญาณิศรา ซึ้งเจริญชัย- 20 มิถุนายน 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29