เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39921592 นางสาวศุภามณ บันไดเพชร- 21 กุมภาพันธ์ 2545 อนุมัติ
2 42922467 นางนิตยา วิโรจนะ- 28 มีนาคม 2545 อนุมัติ
3 42922559 นางยุพา พงษ์ประยูร- 28 มีนาคม 2545 อนุมัติ
4 42922629 นางอุบล จันทร์ประโคน- 28 มีนาคม 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29