เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39921499 นางทัชยา รักษาสุข- 28 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
2 39921617 นางสาวณัฐธยาน์ ใจคำปัน- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
3 40920960 พันเอกหญิงทัศนีย์ ศุภวัชระ- 23 พฤษภาคม 2544 อนุมัติ
4 41921379 นางสาวจารุนุช สุวประดับ- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
5 41921391 นางสาวเชาวลี ฐิตะโสภณ- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
6 41921427 นางสาวนิลาวรรณ มัศยาอานนท์- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
7 41921449 นางสาวพริ้มเพรา ทัศคร- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
8 41921450 นางพิสุทธิ์ ปทุมาสูตร- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
9 41921494 นางศิริรัตน์ ศิริพิชญ์ตระกูล- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
10 41921520 นางสีฟ้า เวหะชาติ- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
11 41921531 นางอรอนงค์ นารอด- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
12 41921564 นางสาวอำพันธ์ สินนารายณ์- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
13 41921575 นางสาวอุราวรรณ พากเพียร- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
14 42922386 นางสาวกนกวรรณ เรควัฒน์- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
15 42922478 นางนิภา ม่วงแก้ว- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
16 42922641 นางอุษณีย์ หลิมกุล- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29