เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39921341 นางสาวกรรณิกา เย็นสุข- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
2 39921352 นางกฤษณา นรนราพันธ์- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
3 39921422 นางสาวจันทร์เพ็ญ เจริญศิลป์- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
4 39921433 นางสาวจินตนา รักเสรีจินดา- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
5 39921455 นางสาวเจนระวี ตัณฑะสุวรรณะ- 5 กุมภาพันธ์ 2544 อนุมัติ
6 39921503 นางทัศนีย์ นาคน้อย- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
7 39921536 นางสาวประทีป อัจฉรานิวัฒน์- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
8 39921558 นางสาวมณสิชา ฐานะวุฑฒ์- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
9 39921606 นางศิริรัตน์ พิชิตชัยชาญ- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
10 39921628 นางสาวสมส่วน พงศ์เจริญ- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
11 39921639 นางสาวสุจิตราภรณ์ ทับครอง- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
12 39921640 นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
13 40920926 นางจิราภรณ์ จันทร์คำอ้าย- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
14 40920937 นางจันทร์พร ยอดยิ่ง- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
15 40920948 นางสาวณรินี แย้มสกุล- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
16 40920971 นางนวลปรางค์ จำปาศรี- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
17 40920982 นางสาวบุญรักษา วิทยาคม- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
18 40920993 นางสาวผ่องพรรณ ลาภเจริญ- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
19 40921013 นางรำพึง เมี่ยงชม- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
20 40921024 นางรัตนาภรณ์ พงษ์ประจักษ์- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
21 40921035 นางศิริเพ็ญ ชั้นประเสริฐ- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
22 40921046 นางสาวอัญชัญ เตชะวีรากร- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
23 41921508 นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
24 41921542 นางอัมพร เกตุทอง- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
25 41921553 นางอารีรัตน์ ภิรมย์วงศ์- 5 เมษายน 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29