เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39921374 นางกัลยา เพียรแก้ว- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
2 39921396 นางการะเกต ส่งสัมพันธ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
3 39921400 นางสาวจงกล ธัมปสาโท- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
4 39921444 นางสาวจิรพรรณ โพธิ์ทอง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
5 39921488 นางสาวณัฏชภรณ์ ชลวัฒนะ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
6 39921514 นางนวัสนันนท์ วงศ์ประสิทธิ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
7 39921651 นางสุปรานี ศรีพลาวงษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
8 39921662 นางสุมลา พรหมมา- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
9 39921673 นางสาวอัญชัญ จันทราภาส- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
10 40920890 นางกาญจนา พิบูลย์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
11 41921405 นางนนิกานต์ วงศ์ลือ- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
12 41921438 นางประทินทิพย์ ป้องขันธ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
13 41921519 นางสมจิตต์ จันทร์กูล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29