เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60920038 นางสาวธิวรรณ พุทธาสมศรี- 3 ธันวาคม 2564 อนุมัติ
2 61920073 นางสาวปุณยนุช สละชั่ว- 4 ตุลาคม 2564 อนุมัติ
3 61920074 นางสาวพนิตนันท์ แซ่ลิ้ม- 1 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติ
4 61920077 นางสาวสุภาพร มงคลหมู่- 2 ธันวาคม 2564 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29