เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60920057 นาวาตรีหญิงเสาวภา ดงหงษ์- 5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติ
2 61920071 นางกัญญ์กุลณัช รามศิริ- 9 กรกฎาคม 2564 อนุมัติ
3 61920147 นายกิติพงษ์ เรือนเพ็ชร- 5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติ
4 61920150 นางรัตติยากร มาลาธรรมรัตน์- 17 พฤษภาคม 2564 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29