เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60920037 นางสาวสิริวิมล กิจชล- 14 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
2 60920040 นางสาวณัฐรดา แฮคำ- 14 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
3 60920047 นายกฤษณพงศ์ ลาภผล- 20 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
4 60920055 นางสาวศิริประพาพรรณ ทุมคำ- 20 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29