เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101015 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58920063 นางสาวจิรัชยา หนูสิงห์- 17 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
2 58920066 นางสาวนฤตยา จี้เพชร- 17 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
3 58920069 นางสาววราภรณ์ ทองนาท- 17 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
4 58920070 นางสาววันเพ็ญ ฤทธา- 20 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
5 58920073 นางศิริวรรณ ผูกพันธ์- 10 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
6 58920075 นางสาวสุดารักษ์ ประสาร- 16 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
7 58920077 นางสาวอนุชิดา อายุยืน- 20 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29