เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101015 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58920059 นางสาวกรรณิการ์ แซ่ตั๊ง- 9 เมษายน 2562 อนุมัติ
2 58920061 นางสาวจารุวรรณ์ ท่าม่วง- 9 เมษายน 2562 อนุมัติ
3 58920064 นางสาวชนกพร ศิลธรรมกิจ- 1 มีนาคม 2562 อนุมัติ
4 58920067 นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน- 25 มกราคม 2562 อนุมัติ
5 58920244 นางสาวศุจิรัตน์ ศรีทองเหลือง- 24 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
6 58920245 นางสาวสินาภรณ์ กล่อมยงค์- 29 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29