เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101013 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง54 -แบบ ก2 พิเศษ
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58920237 นางสาวนาฎอนงค์ แฝงพงษ์- 13 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
2 58920239 นางรสริน สมใจ- 15 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
3 59920422 นางสาวจิตรประภา รุ่งเรือง- 3 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
4 59920426 นางสาวรักษ์สุดา ชูศรีทอง- 23 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29