เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101008 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56920209 นางสาวกัลยา บัวบาน- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 56920210 นางสาวชนัดดา ระดาฤทธิ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 56920214 นางสาวดวงพร ไมตรีจิตต์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
4 56920215 นางสาวธีราภรณ์ บุณยประภาพันธ์- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
5 56920222 นางสาวเขมจิรา ท้าวน้อย- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
6 56920223 นางสาวสุพัตรา หน่ายสังขาร- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
7 56920226 นางชุลีพร การะภักดี- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29