เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101006 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920280 นางสาวยุพา ทองสุข- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 55920281 นางสมจิตร เสริมทองทิพย์- 25 กรกฎาคม 2559 อนุมัติ
3 55920282 นางสาวสุนทรีย์ โบราณ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
4 55920309 นางสาวรัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29