เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101001 : พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) - ใหม่ 51 ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920036 นางกมลนัทธ์ วุฒิสาร- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 52920038 นางสาวรัตนาภรณ์ ตามเที่ยงตรง- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
3 52920252 นางกิ่งดาว แสงจินดา- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
4 52920255 นางสาวนภา ศรีทองใบ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
5 52920258 นางสาวเรณู ศรีสุข- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
6 52921191 นางสาวพิมาลา เล้าประจง- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
7 52921192 นางสาวรัชฎากรณ์ ธรรมรัตน์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
8 52921193 นางสาวนราภรณ์ ฤทธิเรือง- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
9 52921197 นางสาวหญิง แท่นรัตน์- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
10 53920034 นางดาริน ด่านเทศ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29